تبیان، دستیار زندگی

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت عصر روز سه شنبه ۱۶ خرداد در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حاضر و به سوالات پاسخ داد. | منبع: فارس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی دولت ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علی بهادری جهرمی ،