تبیان، دستیار زندگی

صید ماهی صبور در اروند رود

ماهی صبور از ماهیان بومی کشور است. زیستگاه این ماهی رودخانه های اطراف شهر آبادان و اروندکنار به نامهای کارون، بهمنشیر و عمده صیدگاه آن در اروندرود است. این نوع ماهی مهاجر برای رشد و زیست در دریای آب شور و برای تخم ریزی به رودخانه آب شیرین ( رودخانه های اطراف آبادان و اروندکنار ) مهاجرت میکنند. فصل تخم ریزی این ماهی از فصل بهار شروع می شود و تا پایان تابستان ادامه می یابد. منبع: تسنیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،

صید ماهی صبور ، اروند رود ، ماهیان بومی کشور ایران ، رودخانه آبادان ، رودخانه اروندکنار ،