تبیان، دستیار زندگی

چله امید

امید به رحمت الهی

از تلاش برای رسیدن به اهدافتان و رحمت خدا هرگز ناامید نشوید که فقط کافران از رحمت خدا مایوس می‌شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
امید ، رحمت الهی  ، چله امید ،
خدا مافوق همه مشکلات و سختی‌ها (روز اول - ۲۱ شعبان)
راه اجابت دعا (روز دوم - ۲2 شعبان)
خدا مافوق همه مشکلات و سختی ها (روز سوم -23 شعبان)
بشارت به نیکوکاران (روز چهارم - 24 شعبان)
امید به امدادهای غیبی (روز پنجم - 25 شعبان)
اجابت درخواست غیرممکن (روز ششم- 26 شعبان)
استقامت و امید به یاری خداوند (روز هفتم - 27 شعبان)
اسوه امیدواران (روز هشتم - 28 شعبان) 
امید نداشتن و سرکشی و تکبر (روز نهم - 29 شعبان)
امید نداشتن و سرکشی و تکبر (روز دهم - 1 رمضان)
آینده از آنِ مستضعفان (روز یازدهم - 2 رمضان)
 امید مانع فساد (روز دوازدهم - 3 رمضان)
 امید مانع دنیاطلبی (روز سیزدهم - 4 رمضان)
امید، مانع طغیان و سرکشی (روز چهاردهم - 5 رمضان)
 امید به رستگاری با استقامت و پایداری (روز پانزدهم - ۶ رمضان)
امید برای دریافت رحمت الهی (روز شانزدهم - ۷ رمضان) 
امید به بازگشت نعمت‌ها (روز هفدهم - ۸ رمضان)
امید به خدا، مانع طمع(روز هجدهم - ۹ رمضان) 
امید به قیامت، سبب عبرت گرفتن(روز نوزدهم - ۱۰ رمضان)
امید به حمایت خدا، سبب صبری نیکو (روز بیستم - ۱۱ رمضان)
نقش امید در اصلاح گناهکاران (روز بیست‌ویکم - ۱۲ رمضان) 
امید به قیامت، سبب تکذیب نکردن آیات (روز بیست‌ودوم - ۱۳ رمضان)
امید به فضل الهی و دلسرد نشدن (روز بیست‌وسوم - ۱۴ رمضان) 
امید به رستگاری با اعمال صالح (روز بیست‌‌وچهارم - ۱۵ رمضان)
آینده از آنِ صالحان  (روز بیست‌‌وپنجم - ۱۶ رمضان)
  ایمان به معاد، نابودکننده ناامیدی (روز بیست‌‌وششم - ۱۷ رمضان)
 ایمان به خدا، ایجاد کننده امید (روز بیست‌‌وهفتم - ۱۸ رمضان)
انبیاء و ائمه، منبع امید و انرژی (روز بیست‌‌وهشتم - ۱۹ رمضان) 
اعتدال در امید، عامل حرکت (روز بیست‌‌ونهم - ۲۰ رمضان) 
همراهی خوف با امید مطلوب (روز سی‌ام - ۲۱ رمضان) 
کارساز نبودنِ امید، به تنهایی (روز سی‌‌ویکم - ۲۲ رمضان)
درخشش امید در تاریکی مشکلات (روز سی‌‌ودوم - ۲۳ رمضان) 
امید به بازگشتِ نعمت‌های گرفته شده (روز سی‌‌وسوم - ۲۴ رمضان)
دفع ناامیدی با ذکر خداوند  (روز سی‌‌وچهارم - ۲۵ رمضان)
ترسِ امیدآفرین (روز سی‌‌وپنجم - 26 رمضان)
توبه؛ راهی برای رهایی از ناامیدی (روز سی‌‌وششم - ۲۷ رمضان) 
امید در شب زنده‌داری  (روز سی‌‌وهفتم - ۲۸ رمضان) 
امر به معروف، راه ریشه‌کنی ناامیدی (روز سی‌‌وهشتم - ۲۹ رمضان)
نوید فنای باطل و بقای حق (روز سی‌‌ونهم - ۳۰ رمضان)
اسلام‌، ناامید کننده دشمنان (روز چهلم - ۱ شوال)