تبیان، دستیار زندگی
آسیبهای ورزشی شنا ناشی از آلودگی استخر بیماریهای چشمی ناشی از آلودگی آب استخر در پسران شایعتر است نتایج یك پایان‌نامه نشان داد كه بین شیوع بیماریهای پوست از طریق آلودگی آب استخرها با توجه به جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش ورزشی

آسیبهای ورزشی شنا ناشی از آلودگی استخر

بیماریهای چشمی ناشی از آلودگی آب استخر در پسران شایعتر است

نتایج یك پایان‌نامه نشان داد كه بین شیوع بیماریهای پوست از طریق آلودگی آب استخرها با توجه به جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد بدین نحو كه بیماریهای پوستی در دختران شایعتر از پسران می‌باشد.

به گزارش ایسنا، اعظم جابری درتحقیق خود باعنوان “بررسی‌ آسیب‌های ورزشی شنا ناشی از آلودگی استخرهای شنای شهر مشهد” آورده است: در آزمون فرضی مشخص شد كه بین شیوع بیماری پوست از طریق آلودگی آب استخرها در آزمودنیها با توجه به جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. در این آزمون معلوم شده كه بیماریهای پوستی در دختران شایعتر از پسران می‌باشد و علت این امر به درستی معلوم نیست شاید یكی از عوامل آن حساسیتهای بیشتر پوستی در زنان نسبت به مردان باشد به عبارتی دیگر وضعیت شغلی و كاری مردان باعث شده پوست آنها مقاوم تر باشد به همین جهت توصیه می‌شود كه زنان قبل از ورود به استخر خصوصا استخرهای روباز برخی نكات بهداشتی مانند استفاده از كرمهای ضد آفتاب را رعایت نمایند.

در ادامه آمده است: همچنین در رابطه با شیوع بیماری چشم از طریق آلودگی آب استخرها در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود داشت و تعداد پسران مبتلا به بیماری چشم از دختران بیشتر مشاهده شد و احتمال اینكه زنان به دلیل حساسیت‌های بیشتر از عینك در طی دوره آموزشی شنا استفاده كرده باشند وجود دارد.

بر اساس یافته‌های اینتحقیق، در اثر آلودگی آب استخرها بیماریهای پوستی به شناگران سرایت می‌كند.

همچنین اضافه شده است: از بروز بیماریهای پوستی كه در طی این تحقیق توسط آب آلوده استخر شناگران سرایت نموده می‌توان به سوزش، خارش و خشكی پوست اشاره كرد كه علت آن را متخصصان پوست كلر و آلودگی آب عنوان نمودند.

لازم به ذكر است، به علت نقص در سیستم‌های كلرزنی بیشتر مواقع كلر به صورت دستی پاشیده شده كه در یك مقطع میزان آن به 6 تا 8 میلیگرم در لیتر رسیده و رفته رفته میزان آن كاهش پیدا می‌كند.

نتایج نشان داد كه استخرهای دولتی از استخرهای خصوصی آلودگی میكروبی بیشتری دارند و این خود شاید نشانگر رسیدگی بیشتر و رعایت بهتر موارد بهداشتی در استخرهای خصوصی می‌باشد و از طرفی شاید به علت استفاده كننده كمتر از این استخرها بوده زیرا استخرهای دولتی به علت هزینه‌های كمتر طرفداران بیشتری داشته و اغلب ظرفیت پذیرش آنها بیش از حد مجاز می‌باشد.

در ادامه اینتحقیق كه در سال 82 با راهنمایی دكتر محمد حسین علیزاده در دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تدوین شده آمده است: در آزمون فرض مشخص شد كه بین میزان كلر آب استخرها با میزان شمارش باكتریها ارتباط معناداری وجود دارد كه این رابطه مستقیم و در جهت عكس می‌باشد.

به عبارت دیگر با افزایش كلر میزان باكتریها كاهش می‌یابد. زیرا كلر باقیمانده در آب باعث از بین رفتن میكروارگانیسم‌های زنده در آب می‌گردد. در نتیجه با توجه به اینكه در حال حاضر تنها روش گندزدایی كه بیشتر از همه در استخرهای شنا استفاده می‌شود، كلریناسیون بوده میزان آن باید در حد استاندارد باشد چون استفاده كمتر یا بیشتر از حد استاندارد آن مضر است.

گفتنی است، جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دختر و پسر هنرستانهای تربیت بدنی دخترانه و پسرانه شهر مشهد و دانشجویان تربیت بدنی آموزشكده‌های فنی دخترانه و پسرانه شهر مشهد در سال 81 و كلیه استخرهای شنای شهر مشهد اعم از دولتی و خصوصی (سرپوشیده و روباز) می‌باشد. نمونه آماری افراد در این تحقیق نیز 80 نفر می‌باشد.