تبیان، دستیار زندگی

تبلیغات خانه خراب کن!

چرا باید تلویزیون به عنوان رسانه اصلی کشور مدام زندگی لوکس را تبلیغ کند و نوع خاصی از قشر مرفه و آدم‌های سرخوشی را که مشغول خوردن و نوشیدن جلوی دوربین هستند را نشان بدهد؟ واقعا سبک زندگی ایرانی - اسلامی به این شکل است؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طاهره چک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک

 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک

 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک

 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک
 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک

 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک

 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک

 تحمل گرایی، مصرف گرایی، تبلیغات تلویزیونی، رسانه، فرهنگ سازی ، سبک زندگی ایرانی  اسلامی ،اینفوگرافیک