تبیان، دستیار زندگی
ه 1382 پژوهشگران ‎ برتر صدا و سیما معرفی ‎ شدند همزمان با هفته‎ پژوهش‎ پژوهشگران برگزیده‎ صدا وسیما در 6 بخـش‎ معرفی‎ شدند. به‎ گزارش‎ واحد مــركــزی‎ خبــر،در نخستیــن‎‎ جشــنـواره‎ پــژوهــش‎ و دومیــن گردهمایی‎ پژوهشگـران‎...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 26 آذرماه 1382

پژوهشگران

برتر صدا و سیما معرفی

شدند

همزمان با هفته‎ پژوهش‎ پژوهشگران برگزیده‎ صدا وسیما در 6 بخـش‎ معرفی‎ شدند.

به‎ گزارش‎ واحد مــركــزی‎ خبــر،در نخستیــن‎‎ جشــنـواره‎ پــژوهــش‎ و دومیــن گردهمایی‎ پژوهشگـران‎ صـدا و سـیمـا هیـات‎ داوران‎‎ در شش‎‎ بخش به‎ شرح‎ ذیل‎ پژوهـشگـران برتر كشور را معرفی‎ كرد.

در بخش‎ جامعـه‎ شنـاسـی‎، مـطالـعـات‎ فرهـنگـی‎‎، مردم‎ شنـاســی و تــاریــخ‎، هیــات‎ داوران‎‎ جشنواره‎ در این بخش‎ پژوهشی‎ را برای‎رتبـه‎ اول‎ معرفی‎ نكرد.

همچنین‎‎ جایزه‎‎‎رتبه دوم‎ این بخـش‎ بـه فتـح‎ الله‎ محمدیان‎ بـا پـژوهـش‎،  بـررسـی‎ رابطه‎ بین‎ ویژگی‎‎ های‎ شـخصـیتـی اسـتـرس‎ و شیوه‎‎های‎ مقابله با خودكشی‎در افراد اقـدام‎ كننده‎‎ به خودكشی‎ در شهـر ایـلام‎ از مـركـز ایلام‎ اعطا شد . رتبه‎‎ سوم‎ به سعادت‎ خودگو با پـژوهـش‎ قلـعـه‎ فلك‎‎ الافلاك رسید .

در بخش‎ ارتباطات‎‎ مدیریـت رســانــه‎، مـخـاطب‎ شناسی‎‎ و روان‎ شناسی ارتـبـاطات‎،رتبـه‎‎ اول‎ به ناصر بـاهنـر بــا پــژوهــش‎ الگـوی‎ منـاسـب‎ انـتقـال‎ مفـاهیـم‎ دیـنـی‎ ازتلویزیون‎ از مـركـز تحقیقات‎‎ , مطالعـات و سنجـش‎ بـرنـامـه‎‎‎‎ای‎ ورتبه دوم‎ به همراه تنـدیـس‎ جـشنـواره‎‎‎ بـه محمود زنده دل‎ بـا پژوهش‎‎ تحـلیـل‎ محـتـوای‎‎‎ مقایسه‎ای بخش های خبر سیاسی‎ شبكـه‎‎ خــبــر و الجـزیـره، از معاونت‎ پژوهشی‎ دانشكده‎ صـداو سیما تعـلـق‎ گرفت‎. همچنین‎ خانم‎ لعیا باستانـی‎ بـا اثـر بـررسـی‎ مفاهیم‎‎ نمادین‎ شكل‎ ها،رتبه‎ سوم را كسـب‎ كرد.

در بخش‎ علوم‎ سیـاسـی‎، روابـط بـیـن‎ المـلـل‎‎ و حقـوق‎ و اقـتصـاد،رتـبـه‎ اول به‎‎‎‎همراه تندیـس‎ جشنواره به علی‎‎ طلوعی بـا پژوهش‎، جامـعـه‎ پذیری‎ سیاسی‎ دانشجویان‎ و نقش‎ تلویزیون‎‎ در آن، رتبه‎‎ دوم‎ به مـهـدی‎ كاظمیان‎ با پژوهـش‎، لابـی‎ صـهیـونیـسـم‎ و منافع‎ ملی‎ ایالات‎ متحـده‎‎ آمریكـا،رتـبـه سوم‎ این‎ بخش‎ بـه‎‎ مــعصــومــه فـولادی‎ بـا پژوهش‎  نظرسنجـی‎ ازجـوانـان‎30 شهر كشور در مورد بـررسـی‎ میـزان‎ و عـلــل‎ گـرایـش‎ جوانان‎ به‎ فعـالیـت‎ در بخـش‎ هـای‎ مخـتلـف‎ اقتصادی‎ بدست‎ آورد.

در بخـش‎ علـوم‎ و معـارف‎ اسـلامـــی‎ و فـلسـفـه‎‎‎ و ادیان‎ و مذاهب‎، رتبه دوم‎ بـه اكبر اسد علیزاده‎ با پژوهـش‎، سیاست‎ هـای‎ فقرزدایی‎ در كلام‎ معصـومیـن‎ (ع) و جـایـزه‎ رتبه‎‎ سوم‎ این‎ بخش‎ به سید ضیا هـاشمـی‎ بـا اثر، تغییرات‎ اجتماعی‎ در نهـج‎ البـلاغــه‎ تعلق‎ گرفت‎. در این‎‎ بخش‎ هیات‎ داوراننفـر اول‎ را معرفی‎ نكرد.

در بخش‎ ادبیات‎ , مـوسـیقـی‎ و دیـگـر هنرها هیچ‎ یك‎ از پژوهش‎ های‎ حائز رتبه‎ اول‎ نبودنـد , رتبه‎‎ دوم‎ به حسین‎ میرزایـی‎ بـا پـژوهـش‎ , جـلال‎‎ اهـل قلـم‎ , و جــایـــزه‎ رتبـه‎‎سـوم‎ بـه محـمـد ابوطالبی‎ با اثـر , مـوسـیقـی‎‎ در اخـبـار تلویزیـونـی ایـران‎ اهدا شد.

در بخش‎ علوم‎ و فنی‎‎ و مهندسی , رتبـه‎ اول‎ و تندیس‎ جشنواره‎‎ به خـانـم‎ تــمـنــا دربـنـدی‎ فراهانی‎ بـا اثـر , تـهیـه‎ نـرم‎ افزار محاسبـه‎‎ با استفاده از اطلاعـات‎ GTS داده‎‎‎ شد , رتبه دوم‎ به آقایان‎ محمـدجـواد سلیمانی‎ و فرشیـد بهجت‎ مـحمـدی‎ بـا اثــر , طراحـی‎ و سـاخــت‎ QPSK MODULATOR بـرای‎ UPLINK 1+1 دیجیتـال‎ و رتبه‎ سوم‎ این‎ بخـش‎ به‎ محمد جواد سلیمانی‎ با پژوهـش‎ , سـاخـت‎ آنتن‎های‎ قطر 4 و نیم‎ متر باندKU تعلق‎ گرفت‎.