• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/06/28
  • تاريخ :

امضاء شناسی 

امضاء شناسی

1-كسانی كه به طرف عقربه های ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند .

2- كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء می‌كنند دیر منطق را قبول می‌كنند و بیشتر غیر منطقی هستند .

3-كسانی كه از خطوط عمودی استفاده می‌كنند لجاجت و پافشاری در امور دارند .

4- كسانی كه از خطوط افقی استفاده می‌كنند انسان‌های منظّم هستند .

5- كسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشیده‌اند.

6- كسانی كه پیچیده امضاء می‌كنند شكّاك هستند .

7- كسانی كه در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند .

8- كسانی كه در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند .

9- كسانی كه اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند .

10- كسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء می‌كنند ، كسانی هستند كه می‌خواهند به قله برسند .

11- بی شك بیان مطالب افكار مختلف نشانه ی تأیید آن نمی باشد.

منبع : اینترنت

UserName