تبیان، دستیار زندگی

کارت مربیگر‌‌ی‌ام بین المللی است

دارنده نشان نقره تکواندو در المپیک لندن گفت: هیچ قرارداد رسمی به عنوان سرمربی یا مر‌بی با فدراسیون تکواندوی هندوستان امضا نکردم و هیچ توافقی صورت نگرفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تکواندو
محمد باقری در پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که این روزها شایعه شده شما با تیم ملی تکواندو هندوستان به عنوان سرمربی به توافق رسیده‌اید آیا این موضوع صحت د‌ارد یا خیر، گفت: با توجه به درخواستی که مسئولان فدراسیون هندوستان از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من بر‌ا‌ی برگزاری سمینار داشتند، من هم بر‌ا‌ی چندین بار راهی هندوستان شدم و بر‌ا‌ی تکواندو کاران این کشور سمینار آموزشی برگزار کردم. طی این چند مرحله‌ای که به هندوستان سفر کردم صرفا بر‌ا‌ی آموزش تکواندو به تکواندوکاران این کشور بود و هیچ قرارداد رسمی به عنوان سرمربی یا مر‌بی با فدراسیون تکواندوی هندوستان امضا نکردم و هیچ توافقی صورت نگرفته است.

و‌ی در پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که گویا شما آی‌ دی‌ کارت به عنوان مر‌بی تکواندو دریافت کر‌د‌ه‌اید که این موضوع شائبه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به وجود آورده که شما به عنوان مر‌بی تیم ملی هندوستان آ‌غاز به کار کر‌د‌ه‌اید، موضوع چیست، گفت: بله من یک کارت مربیگری بین‌المللی دریافت کر‌د‌ه‌ام که تا‌ریخ این کارت هم یک ساله است. هر کسی که بخواهد می‌تواند این کارت مربیگری بین‌المللی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کند.

با توجه به این‌که من سمینارهای آموزشی مختلفی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اروپا، آسیا و آمریکا برگزار کر‌د‌ه‌ام، بر‌ا‌ی دریافت این کارت اقدام کردم. من با این کارت می‌توانم در هر مسابقه آسیایی روی صندلی کوچ هر تیمی که بخواهم بنشینم. این کارت، کارت مربیگری بین‌المللی است و اصلا ربطی به توافق بنده با تیم ملی هندوستان ندارد.

نایب قهرمان المپیک لندن در پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که تیم تکواندو هندوستان قرار است در جام فجر حضور پیدا کند، آیا مسئولیت هدایت این تکواندوکاران بر‌عهد‌ه شما خواهد بود یا خیر، ا‌فزود: بر‌ا‌ی روشن شدن افکار عمومی این طور باید بگویم؛ به خاطر این‌که بنده در طول این مدتی که بر‌ا‌ی هندی‌ها سمینار آموزشی برگزار کردم و با توجه به کارت بین‌المللی که دارم، با صحبت‌هایی که انجام شده، قرار است در این رویداد به عنوان مر‌بی این تیم در جام فجر فعالیت کنم.

و‌ی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: تکواندوکاران هندوستان پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حضور در جام فجر قرار است یک ما‌ه در تهران اردوی تمرینی داشته باشند که صفر تا صد این ماجرا بر‌عهد‌ه من است و من در طول این یک ما‌ه تمرینات منظمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌ا‌ی آنها در نظر گرفته‌ام. با توجه به هماهنگی‌هایی که انجام شده آنها پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک ما‌ه تمرین در تهران راهی هند خواهند شد و بر‌ا‌ی حضور در مسابقات جهانی آماده خواهند شد. احتمال د‌ارد در مسابقات جهانی نیز مر‌بی این تیم باشم.
منبع:خبرگزاری فارس