تبیان، دستیار زندگی

تهیه فلورمیکروبی میز نیمکت های مدرسه ضحی و بررسی ارتباط پراکنش آن ها با نوع ماده پاک کننده مصرفی

بررسی تنوع میکروبی هر ناحیه از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که تعداد و تنوع میکروارگانیسم های هر محیط با محیط دیگر متفاوت است. میکروارگانیسم های هر محیط، ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ هستند ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ تاثیرگذاری در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ، آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ها، ﻣﺤﺼﻮل های ﮐﺸﺎورزی، داﻣﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. تهیه شناسنامه (فلور) میکروبی مدرسه ضحی مثالی کوچک از شناسایی و ثبت این منابع است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مرکز یادگیری تبیان - محبوبه همت
تهیه فلورمیکروبی میز نیمکت های مدرسه ضحی و بررسی ارتباط پراکنش آن ها با نوع ماده پاک کننده مصرفی
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: تهیه فلورمیکروبی میز نیمکت های مدرسه ضحی و بررسی ارتباط پراکنش آن ها با نوع ماده پاک کننده مصرفی
نام ارائه دهنده/دهند گان: ارغوان اوزی نژاد و ملینا ملک محمدی
زمینه و نوع پروژه: زیست شناسی
درجه سختی: متوسط
نام مدرسه: مجتمع آموزشی ضحی

چکیده پروژه
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر تهیه فلورمیکروبی میز نیمکت های مدرسه ضحی و بررسی ارتباط پراکنش آن ها با نوع ماده پاک کننده مصرفی بود.

مقدمه
بررسی تنوع میکروبی هر ناحیه از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که تعداد و تنوع میکروارگانیسم های هر محیط با محیط دیگر متفاوت است. میکروارگانیسم های هر محیط، ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ هستند ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ تاثیرگذاری در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ، آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ها، ﻣﺤﺼﻮل های ﮐﺸﺎورزی، داﻣﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. تهیه شناسنامه (فلور) میکروبی مدرسه ضحی مثالی کوچک از شناسایی و ثبت این منابع است.

فلور یا مجموع باکتری های بومی مدرسه ضحی شامل مجموعه باکتری هایی است که در پی سازگاری با این مکان در آن ساکن شده و با استفاده از منابع موجود در آن یک اکوسیستم اختصاصی را به وجود می آورند. از شناسایی و ثبت میکروارگانیسم های مدرسه می توان اطلاعات ارزشمندی را برداشت کرد. در این پژوهش، نمونه برداری از میز نیمکت های مدرسه در دو مرحله، قبل و بعد از پاکسازی محیط با شوینده ای که معمولا برای پاکسازی استفاده می شد، بررسی شد و در مرحله بعد با شناسایی سویه های مقاوم، مقاومت این سویه ها به سایر مواد پاک کننده نیز بررسی شد و در نهایت پاک کننده مناسب برای ضدعفونی نیمکت های مدرسه پیشنهاد شد.

هدف
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر تهیه فلورمیکروبی میز نیمکت های مدرسه ضحی و بررسی ارتباط پراکنش آن ها با نوع ماده پاک کننده مصرفی بود.

تهیه فلورمیکروبی میز نیمکت های مدرسه ضحی و بررسی ارتباط پراکنش آن ها با نوع ماده پاک کننده مصرفی
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش های آزمایشی بود. در پژوهش حاضر پلیت های حاوی محیط کشت نوترین آگار در شرایط استریل تهیه شدند و پس از خنک شدن و سفت شدن محیط ها، با استفاده از سوآپ استریل از قسمت مشخصی از میز نیمکت (در یک قاب مربعی با اضلاع 5 سانتی متر) روی پلیت ها به صورت چمنی کشت داده شد. در مرحله بعد پلیت ها در دستگاه انکوباتور و در دمای 37 درجه سانتی گراد گرما گذاری شدند و پس از 24 ساعت وضعیت پلیت ها بررسی شدند. ابتدا اشکال کلنی و رنگ و شکل ظاهری آن ها در دفتر ثبت شد. از هر کلنی باکتریایی یک لام تهیه شد و پس از رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 1000 بررسی شد و خصوصیات میکروسکوپی آن ها نیز در دفتر یادداشت شد و با رجوع به کتاب اطلس میکروبیولوژی و مصاحبه با کارشناس میکروب شناسی، جنس باکتری ها مشخص شد. سپس در قالب های مشخص شده که در مرحله قبل از آن ها نمونه بردای شده بود با ماده ای که معمولاً میزهای مدرسه با آن پاک سازی می شد، پاک سازی شد. دوباره نمونه برداری مانند مرحله انجام شد. در این مرحله فقط تعداد کمی کلنی مقاوم روی پلیت دیده شد. سویه های مقاوم روی پلیت کشت داده شدند و نوع آن ها با بررسی خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی آن ها مشخص شد و با مراجعه به منابع اطلاعاتی موجود (اطلس های میکروب شناسی و سایت های معتبر)، برای از بین بردن سویه های مقاوم پیشنهاد شد.

مهارت های کسب شده
1. آشنایی با شیوه انجام کار گروهی
2. آشنایی با شیوه های جستجو در اینترنت
3. آشنایی با شیوه انجام پژوهش و نوشتن مقاله
4.  آشنایی با نحوه ارائه گزارش عملکرد
5. آشنایی با روش ایده یابی (توفان مغزی)
6. آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز
7. آشنایی با پروپوزال نویسی
8. آشنایی با نحوه انجام آزمایش


  سؤال: دانش آموزان در پژوهش حاضر آزمایش خود را بر روی نیمکت های کدام مدرسه انجام دادند؟ مدرسه ضحی
1. فرزانگان
2. ضحی
3. احمدی روشن
4. اکرام


مطالب مرتبط:
مشاهده میكروسكوپی سلول های گیاهی و جانوری
تولید کپسول و شربت جلبکی پاک سازی کبد
اثر پروبیوتیکها  بر رشد ماهی کوی (کپور ماهیان)