تبیان، دستیار زندگی

نفوذ آب در خاک های گوناگون

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
نفوذ آب در خاک های گوناگون
اهداف یادگیری

انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

1. با مشاهده انواع خاک، سرعت نفوذ آب را در خاک های مختلف پیش بینی کند.

2. با انجام آزمایش سرعت نفوذ آب را در خاک های مختلف اندازه گیری و مقایسه کند.

3.به مطالعه بیشتر در زمینه خاک علاقه نشان داد.

4.نکات مربوط به بهداشت فردی را رعایت کند
.

 ابزار مورد نیاز:

خاک رس- ماسه- خاک باغچه- لوله ازمایش- قطره چکان- ذره بین

مراحل /اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم سه نمونه خاک رس، ماسه و خاک باغچه را در اختیار گروه های دانش آموزان قرار می دهد و سپس از آنها می خواهد با دقت مشاهده کنند و سپس پیش بینی کنند که آب در کدامیک از این سه نمونه خاک سریع تر نفوذ کند؟ (فرو می رود؟)
معلم سپس به هر گروه سه لوله آزمایش از سه نمونه خاک رس، ماسه و خاک باغچه می دهد و از آنها می خواهد به کمک قطره چکان آرام آرام در تک تک خاک ها آب بریزند و سپس میزان نفوذ آب در سه نوع خاک را با هم مقایسه کنند و علت را توضیح دهند.
دانش آموزان با دقت به مشاهده خاک ها می پردازند، از ذره بین هم کمک می گیرند. آنها سعی می کنند از روی ویژگی های خاک ها، پیش بینی کنند که آب در کدام خاک زودتر فرو می رود؟
دانش آموزان آزمایش را طبق دستور و به آرامی انجام می دهند تا بررسی کنند آب در کدام خاک سریع تر فرو می رود و سپس علت آن را پیدا کنند.
کاوشمعلم ضمن راهنمایی دانش آموزان به یافتن علت از آنها می خواهد که در گروه به مشورت بپردازند. همچنین به نتایج مشاهدات و پیش بینی خود توجه داشته باشند.دانش آموزان با افراد گروه خود مشورت می کنند و نتایج آزمایش خود را با حاصل مشاهدات و پیش بینی گروه ارتباط می دهند و نتایج نهایی را یادداشت می کنند.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد یافته های گروه را به زبان خود بیان کنند. او همچنین برای روشن سازی موضوع سؤالاتی می پرسد، مانند:
آیا خاکی که ذرات آن درشت تر و فاصله بین ذرات آن بیشتر است، آب را بیشتر عبور می دهد؟
- دانش آموزان برداشت های گروه را به زبان خود بیان می کنند، مانند:
-  ذرات خاک رس، خیلی ریز و نرم است، برای همین به همدیگر چسبیدند و راه عبور بقیه آبها به پایین تر را بستند.
ذرات خاک ماسه، درشت، زبر هستند برای همین آب در این خاک، گل نشد و به چسب نچسبید و آب توانست باز پایین تر برود.
شرح و بسطمعلم با استفاده از نمونه هایی از خاک ها که در اختیار گروه ها قرار دارد، توضیحاتی درباره خاک رس و ماسه و موارد استفاده هر کدام می دهد او همچنین در مورد نیاز گیاه به قرار گرفتن در خاک باغچه با این ویپگی ها توضیح می دهد. خاک باغچه باید: 1. آب را به ریشه گیاه برساند، 2) آب را به اندازه نیاز گیاه در خود نگه دارد. 3) به اندازه کافی گیا خاک داشته باشد. با این توضیحات خاک باغچه باید از سه مقدار مساوی خاک رس، ماسه و گیا خاک تشکیل شود.دانش آموزان با استفاده از اطلاعات اخیر، نتایج قبلی آزمایش و مشاهدات خود را مورد بررسی قرار دادند و آنها را جمع آوری کردند.
ارزشیابیمعلم از همه گروه ها می خواهد یافته های نهایی خود را جمع بندی شده به کلاس و سایر گروه ها ارائه دهند.دانش آموزان یافته های خود را به معلم و سایر گروه ها ارائه می دهند تا مورد ارزیابی و گفت و گوی کلاسی قرار گیرد.

مطالب مرتبط:
خاک