تبیان، دستیار زندگی

مخلوط یکنواخت و غیر یکنواخت

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
مخلوط یکنواخت و غیر یکنواخت
اهداف یادگیری:
انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

       1. مخلوط های یکنواخت و غیر یکنواخت را مشاهده و مقایسه کند و با رسم شکل نشان دهد.

       2. برای تشخیص این دو نوع مخلوط یکنواخت و غیر یکنواخت، روشی پیشنهاد کند.

       3. در فعالیت های گروهی با علاقه شرکت کند.

       4. به فعالیت به روش علمی علاقه نشان دهد.


ابزار مورد نیاز:
بشر- قیف شیشه ای- آرد- نشاسته- روغن- آب- شکر- نمک- جوهر- کاغذ صافی- جوش شیرین

مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم انواعی از مواد مختلف در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و از انها می خواهد که چند مخلوط یکنواخت و چند مخلوط غیر یکنواخت درست کنند.
سپس معلم از آنها می خواهد تشخیص دهند کدام مخلوط ها یکنواخت و کدام غیریکنواخت هستند و شکل آنها را رسم کنند. همچنین روشی برای تشخیص آنها از هم معرفی کنند.
دانش آموزان مواد مختلف را با هم مخلوط می کنند تا بتوانند مخلوط های یکنواخت و غیریکنواخت درست کنند. بعضی از مخلوط ها عبارتند از: شکر در آب- نمک در روغن- روغن در آب- جوش شیرین در آب- نشاسته در آب- آرد در روغن و ...
کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد به کمک افراد گروه به سؤال فوق پاسخ دهند. همچنین از آنها می خواهد شکل مخلوط های درست شده را رسم کنند و روش هایی برای شناخت مخلوط ها معرفی کنند.دانش آموزان با افراد گروه درباره یکنواخت یا غیر یکنواختی مخلوط ها صحبت می کنند و سپس شکل هر مخلوط را جداگانه رسم می کنند و روشی برای شناسایی مخلوط ها مطرح می کنند مانند: عبور از صافی، تبخیر و ...
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد برداشت گروه را به زبان خود در کلاس بیان کنند. او همچنین می پرسد:
شکل مخلوط های یکنواخت چه تفاوتی با شکل مخلوط های غیریکنواخت دارد؟
آیا عبور از کاغذ صافی می تواند نشانه ای از یکنواخت بودن یا نبودن مخلوط باشد؟
دانش آموزان ضمن بیان خواص مخلوط ها شکل آنها را هم رسم می کنند و به سؤالات پاسخ می دهند، مانند:
روغن در آب یک مخلوط غیر یکنواخت است و می توان شکل آن را اینگونه رسم کرد.
شرح و بسطمعلم از دانش آموزان می خواهد برای پاسخ به سؤال کاغذ صافی آزمایش انجام دهند و نتیجه را به کلاس گزارش دهند.
معلم اطلاعاتی درباره مخلوط های یکنواخت و غیر یکنواخت در اختیار گروه ها قرار می دهد.
دانش آموزان مخلوط هایی را که درست کرده اند، یک به یک، به آرامی از کاغذ صافی عبور می دهند و سپس نتایج آزمایش خود را جمع بندی می کنند. مانند:
در مخلوط آب و نمک و آب و جوهر همه اجزاء از کاغذ صافی عبور کردند ولی در مخلوط آرد در آب و نشاسته در آب و روغن در آب، آرد و نشاسته و روغن از کاغذ صافی عبور نکردند.
ارزشیابیمعلم از گروه ها می خواهد نتایج نهایی آزمایش ها و بررسی های خود را به کلاس ارائه دهند تا مورد ارزیابی واقع شود.دانش آموزان نتایج نهایی فعالیت های خود را به سایر گروه ها و کلاس و معلم ارائه می دهند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطالب مرتبط:
ماده چیست؟
مخلوط ها