تبیان، دستیار زندگی

میوه تا دانه

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: دوم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مرکز یادگیری تبیان-محبوبه همت
میوه تا دانه
اهداف یادگیری:
انتظار می رود دانش آموز در فرایند آموزش:
        1. مشاهده کند که دانه درون میوه تشکیل می شود (کار میوه، به وجود آوردن دانه است)    

       2. به مشاهده دقیق علاقه مند شود.

       3. نسبت به حفظ و نگهداری گیاهان علاقه نشان دهد.

       4. نسبت به کار گروهی علاقه مند شود.

 ابزار مورد نیاز:
انواع میوه ها مانند سیب، پرتقال، هلو، غلاف لوبیا، نخود، عدس، باقالی و ...

مراحل /اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم چند نوع میوه مختلف مانند سیب، پرتقال، هلو و نیز میوه هایی مانند غلاف لوبیا، نخود، عدس، باقالی در اختیار بچه ها قرار می دهد و سپس می پرسد: بچه ها من امروز می خواستم انواعی از دانه ها را در کلاس به شما نشان دهم، اما گویا فراموش کرده ام. می توانید به من کمک کنید تا همین آلان تعدادی دانه در کلاس پیدا کنیم؟بچه ها به فکر فرو می روند تا راهی برای پیدا کردن دانه در کلاس بیابند.
کاوشمعلم دانش آموزان را به مشورت و ثبت مشاهدات تشویق می کند.بچه ها با همفکری با دوستانشان راه حل هایی را طرح می کنند و آنها را یادداشت می کنند.
توصیف                                                        معلم از بچه ها می خواهد راه حل های خود را در کلاس بیان کنند.
او همچنین می پرسد: آیا این میوه ها می توانند به ما در پیدا کردن دانه کمک کنند؟
به نظر شما کار میوه چیست؟
بچه ها راه حل های خود را در کلاس بیان می کنند مانند:
-  داخل هر کدام از این میوه ها یک یا چند دانه وجود دارد.
-با بازکردن میوه ها، می توانیم به دانه برسیم.
به نظر ما کار میوه، نگه داری از دانه است.
شرح و بسطمعلم برای دانش آموزان توضیح می دهد که کار اصلی میوه، نگه داری از دانه است. او همچنین تصاویری از میوه های گوناگون همراه با دانه هایشان به بچه ها نشان می دهدبچه ها ضمن مشاهده تصاویر، رابطه میوه ها و دانه ها را بررسی می کنند.
ارزشیابیمعلم از بچه ها می خواهد میوه های در اختیار را به آرامی باز کرده و روش های نگه داری میوه ها از دانه ها را بررسی کنند و یادداشت بردارند.بچه ها میوه ها را باز کرده و دانه های درون آن و نحوه حفاظت میوه از دانه را بررسی کنند و سپس یادداشت بردارند.

مطالب مرتبط:
تولید مثل در گیاهان دانه دار
پوست کودهای میوه ای ارزشمند