تبیان، دستیار زندگی

معرفی بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان سازمانی ایرانی است که به شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان می‌پردازد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بنیاد نخبگان استان وابسته به بنیاد ملی است و براساس سیاست‌ها و مقررات بنیاد و در چارچوب این آیین‌نامه اداره می‌شود.
معرفی  بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان سازمانی ایرانی است که به شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان می‌پردازد. اساسنامه این سازمان در پانصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهم خردادماه 1384 تصویب شد. هیئت امنای بنیاد در 25 اردیبهشت 1385 اولین جلسه خود را تشکیل داد. رئیس این بنیاد، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.

استان تهران با داشتن شرایط حساس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با دانشگاه‌ های برتر و مراکز نخبه پرور علمی، جایگاه ویژه‌ای ازنظر ملی و بین‌المللی دارد. تمرکز بیش از پنجاه‌درصد از نخبگان، مخترعان و مبتکران کشور در مراکز علمی و پژوهشی، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان این استان، نمایانگر بیشترین سهم آن در میان نخبگان کشور و فضای نخبگی است. به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و شناسایی و حمایت و سازمان‌دهی نخبگان استان تهران از سال 1385 همزمان با تأسیس بنیاد ملی نخبگان، امور نخبگان و حمایت از عزیزان نخبه توسط معاونت فرهنگی و امور نخبگان انجام می‌شد و معاونت فرهنگی علاوه بر وظایف ملی، وظیفه شناسایی، حمایت و ارائه تسهیلات به نخبگان استان تهران را بر عهده داشت.
معرفی  بنیاد ملی نخبگان

ساختار و تشکیلات
تشکیلات بنیاد نخبگان استان شامل رئیس، شورای علمی و کارگروه‌های تخصصی حسب موضوع و ضرورت فعالیت می‌باشد و با صرف حداقل امکانات و بودجه در امور اداری و بدون تشکیلات زاید و با حداکثر استفاده از امکانات موجود استان اداره می‌شود.

ماهیت حقوقی بنیاد
بنیاد نخبگان استان وابسته به بنیاد ملی است و براساس سیاست‌ها و مقررات بنیاد و در چارچوب این آیین‌نامه اداره می‌شود.

شورای علمی
شورای علمی وظیفه بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های بنیاد نخبگان استان در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات بنیاد بر عهده دارد.

اعضای شورای علمی متشکل از افراد زیر است:
1- رئیس بنیاد نخبگان استان (رئیس شورا)
2- معاون ذیربط استاندار با معرفی وی
3- یک یا سه تن از روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیاتی استان
4- پنج تن از ساکنان استان که واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه احراز نخبگی و استعداد برتر، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی