تبیان، دستیار زندگی
فقه مضاف، چرا و چگونه؟
فقه مضاف، چرا و چگونه؟
فقه مضاف، چرا و چگونه؟
پردازش فقهی موضوعات و مسایل نوپدید، پیشینه ای به قدمت تاریخ فقه دارد، نگاهی از این منظر به احادیث و متون ناظر به مباحث این دانش دیرینه دینی، گزاره هایی را پیش ما می نهد که گویا گمشده ها یا ناگفته های علم فقه است...
محورهای هفت گانه برای تقویت درس خارج حوزه
محورهای هفت گانه برای تقویت درس خارج حوزه
محورهای هفت گانه برای تقویت درس خارج حوزه
در عظمت و شگفتی حوزه همین اندازه بس که مراکز علمی و جریان های فکری خارج کشور با حرص و ولع زیاد به دنبال شناخت از حوزه و اثرگذاری آن هستند و این در حالی است ما در درون آن قرار داریم و نتوانسته ایم به عمق و شگفتی آن برسیم.
حوزه های علمیه؛  مدیریت سازمانی یا نهادی!
حوزه های علمیه؛ مدیریت سازمانی یا نهادی!
حوزه های علمیه؛ مدیریت سازمانی یا نهادی!
از موارد مغفول مانده در برنامه ریزی سالیان اخیر حوزه، بی توجهی به سنت ها و آدابی است که رشد علمی و معنوی طلاب را تأمین می کرده. نگرانی اساتید و مراجع حوزه از غلبه قواعد نظام دانشگاهی بر حوزه های علمیه از همین جا نشأت می گیرد. باید امید داشت مدیران جدید ح
۴ ویژگی طرح تربیتی-آموزشی «بنیان مرصوص»/ برنامه ای برای ۱۴۴۰ دقیقه یک طلبه
۴ ویژگی طرح تربیتی-آموزشی «بنیان مرصوص»/ برنامه ای برای ۱۴۴۰ دقیقه یک طلبه
۴ ویژگی طرح تربیتی-آموزشی «بنیان مرصوص»/ برنامه ای برای ۱۴۴۰ دقیقه یک طلبه
مدیر حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: مقام معظم رهبری در ابتدایی ترین قسمت صحبت شان فرمودند اگر دنبال طرحی هستید یکی از آقایان چنین طرحی را گزارش کرده اند که در استان تهران اجرا شده است
نگاهی به سازوکارهای جانبی حوزه (۱)
نگاهی به سازوکارهای جانبی حوزه (۱)
نگاهی به سازوکارهای جانبی حوزه (۱)
گاهی استاد آن چیزی که خود فهمیده و آن اشکالی که در ذهن خود به آن رسیده را از طلبه انتظار دارد. در امتحانات شفاهی، حفظ شخصیت طلبه و استاد او باید محترم شمرده شود و نباید ممتحِن، آن مطلبی را که خود فهمیده از طلبه درخواست کند
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (۱۵)
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (۱۵)
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (۱۵)
مهم ترین پرسش های نشست: دستاورد روش شناسی پژوهش در اصول برای علوم انسانی و تأثیر مبانی اصولی بر این علوم چیست؟ تناسب کدام نظریه ها و مکاتب اصولی با علوم انسانی و تأثیر کدام ابواب و مسائل اصول بر این علوم بیشتر است؟ آیا نیاز به تأسیس اصول جدیدی داریم؟
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (۱۴)
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (۱۴)
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (۱۴)
مهم ترین پرسش های نشست: دستاورد روش شناسی پژوهش در اصول برای علوم انسانی و تأثیر مبانی اصولی بر این علوم چیست؟ تناسب کدام نظریه ها و مکاتب اصولی با علوم انسانی و تأثیر کدام ابواب و مسائل اصول بر این علوم بیشتر است؟ آیا نیاز به تأسیس اصول جدیدی داریم؟
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (13)
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (13)
ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (13)
مهم ترین پرسش های نشست: دستاورد روش شناسی پژوهش در اصول برای علوم انسانی و تأثیر مبانی اصولی بر این علوم چیست؟ تناسب کدام نظریه ها و مکاتب اصولی با علوم انسانی و تأثیر کدام ابواب و مسائل اصول بر این علوم بیشتر است؟ آیا نیاز به تأسیس اصول جدیدی داریم؟