سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

تورلیدر کیست و چه وظایفی را به عهده دارد؟

لیدر تور چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

تورلیدر کسی است که سرپرستی و مدیریت اجرایی برنامه سفر بر عهده است. او تصمیم آخر را می گیرد و کسانی مثل راننده اتوبوس و لیدرهای محلی زیر نظر او کار می کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تور لیدر

به چه کسی تور لیدر می گویند؟

تورلیدر کسی است که سرپرستی و مدیریت اجرایی برنامه سفر بر عهده است. او تصمیم آخر را می گیرد و کسانی مثل راننده اتوبوس و لیدرهای محلی زیر نظر او کار می کنند. قدرت مدیریت، اطلاعات و تجربه تور لیدر به او این توانایی را می دهد تا همه اعضای گروه او را تایید کنند.

یک لیدر تور چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

شما باید با ارائه یک معرفی نامه از یک شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در آزمون ورودی مربوط به این دوره که از طرف سازمان میراث گردشگری سالی 2 بار برگزار می شود شرکت کنید (که صرفا ازمون زبان انگلیسی) بعد از قبولی در دوره مربوطه که توسط موسسه های آموزشی برگزار میشه شرکت کنید و در نهایت در آزمون جامع پایانی شرکت کنید و مدرک لیدر تور رو بگیرید.

لازم به ذکر است که در حال حاضر دو نوع آموزش برای راهنمایان تورها وجود دارد که هر یک مختص به نوع خاصی از تورها می‌باید.
1- کارت راهنمای تور فرهنگی؛ که دارندگان این کار توانایی راهنمایی تورهای فرهنگی (همچون شهرگردی، آثار باستانی و...) را دارند. این کارت معروف به کارت آبی است.

2- کارت راهنمای تور طبیعت گردی یا اکوتوریسم؛ که دارندگان این کارت توانایی راهنمایی تورهای طبیعت گردی و اکوتورها را دارند. این کارت معروف به کارت سبز است.

خصوصیات شخصی راهنمای تور
بیشتر مدیران برای انتخاب، گزینش و ارزیابی راهنمایان یا برگزار کنندگان تور به خصوصیات زیر توجه ویژه ای دارند:

1. نیرومندی و مصمم بودن: یک راهنمای تور باید توانایی رهبری را داشته باشد. یعنی بتواند مدیریت کند و تصمیم بگیرد. این کار به درد کسانی که دارای شخصیتی دودل، بی ثبات، ترسو و کمرو هستند نمی خورد.

2. دید مثبت: راهنما باید آدمی خوشبین باشد یا دست کم اینگونه خود را نشان دهد. این خوشبینی باید مسری باشد. راهنمای منفی باف مایه دردسر و گرفتاری است، با این همه راهنمای تور نباید دچار خوش بینی بیش از اندازه باشد.

3. زیرکی و خوش سرزبانی: یک همراه تور هم باید سیاستمدار باشد هم با مسافران گروه و هم با کارکنان، هتل ها، رستوران ها، شرکت های حمل و نقل و رانندگان، روشی سیاستمدارانه داشته باشد. وی نباید به شایعات توجه کند، به اعتماد طرف های خود باید ارج بگذارد و به حساسیت های آنها توجه کند.

4.صداقت و وفاداری: فضیلتی که هر راهنمای تور باید داشته باشد صداقت و پای بندی به اصول، هم در برابر مسافران و هم سازمانی که برای آن کار می کند است. در این کار همه چیز باید آشکار باشد و هیچگونه پنهان کاری و حساب سازی نباید وجود داشته باشد. راهنما نباید دست به کارهایی بزند که به سازمان و کارفرمای او ضربه و لطمه وارد شود. در زمان های حساس و بحرانی باید برخورد وی با مسافران و کارفرما یکسان باشد و از هیچ یک از آنان در برابر دیگری جانبداری نکند.

5. اعتمادبه نفس و قاطعیت: یک راهنما بهتر است دارای اعتماد به نفس و غرور بوده و کمی هم منیت داشته باشد. هنگامی که کارمند هتل تاکید می کند که اتاق یک تخته نداریم، راهنما باید سازش ناپذیر بوده و نباید کوتاه بیاید، در پاسخ وی باید بگوید: «بگو رئیست بیاید.» این به معنای داد زدن، ناسزا گفتن یا رفتار خشن نیست. این کار نمایش نیروهای درونی، سرسختی و سازش ناپذیری است و به معنای این است که راهنما بر روی حقوق مسافرانش پافشاری می کند.

6. آرامش در رفتار: حتی در هنگام نگرانی نیز باید لبخند اطمینان بخش بر لب داشت. بهترین راهنمایان هیچگاه حتی در درون خود نباید ترسان باشند. آنها باید در بحران ها خونسرد بوده و در برابر موارد اضطراری به زودی واکنش بایسته نشان دهند. هنگامی که در تهدید مخاطرات بزرگ هستند باید توان آن را داشته باشند که به درستی و روشنی بیندیشند و در اینگونه رویدادها باید بدون ترس با سینه سپر به میان معرکه بروند و با مشکلات روبرو شوند این کار به گروه آرامش خوهد داد.

7. شخصیت گرم و پرشور: ویژگی های پیش گفته به هنگام کاربرد کم و بیش ارتشی مابانه به نظر می رسند. در هر راهنمای تور باید کمی هم رفتار افسر فرمانده وجود داشته باشد. با این تفاوت که مسافران، یک گروه آزاد و خوشگذران هستند و نه یک دسته سرباز. راهنمای تور هنگامی که رهبری خود را اعمال می کند باید گشاده رو باشد و نشان دهد که آماده لبخند زدن است و رفتاری پرشور و دوستانه داشته باشد.

8. آراستگی و پیراستگی: مسافران تور می توانند با سر و وضعی نامرتب یا آشفته دیده شوند اما سرپرست گروه همواره باید دارای ظاهری آراسته باشد. این آراستگی و شادابی بر اعتبار و اقتدار او می افزاید و سرمشقی برای دیگران خواهد بود. یک همراه گروه شلخته برای خودش، کارفرما، ارزش و موفقیت تور، اثر بد و ناخوشایندی خواهد داشت.

9. تندرستی: این بدین معنا نیست که سرپرست تور از آغاز روز ورزش های سنگین بکند. اما باید تندرست باشد، از ناتوانی بدنی در رنج نباشد و از بنیه خوب برخوردار باشد. حتی هنگامی که احساس بیماری می کند باید به گونه ای رفتار کند که گویای سرزندگی و توانمندی باشد و به هنگام بیماری ها نباید بگذارد که بیماری بر او چیره شود.

یک همراه تور کاردان باید همه چیزهای نادرست و دشواری ساز را از پیش دریابد و بکوشد از روی دادن آنها پیشگیری نماید.


10. حساسیت: گذشته از برنامه ریزی برای مسیرها و ردیابی یا موارد اضطراری، راهنما همواره باید حالات مسافران را زیر نظر داشته و واکنش های شخصیتی آنها را پیش بینی کند و تفکر آنها را بخواند و به شکایات آنها توجه کند. خستگی آنها را ارزیابی کند و اسباب آسایش و آرامش مسافران تنها و نگران را فراهم کند. راهنما باید کمی هم روانشناس باشد و نسبت به مسافران و حالت های آنان بسیار هوشیار باشد.

11. انعطاف پذیری و نرمش: برخی از مردم هنگامی که روال عادی کارها در خطر به هم خوردن قرار می گیرد دستپاچه و سراسیمه می شوند این کار بیشتر برای برنامه ریزان خشک و نرمش ناپذیر روی می دهد که خواهان آنند که همه چیز مرتب و بی کم و کاست باشد. اصل قدیمی مورفی دقیقا برای تور هم مصداق دارد (اگر قرار است چیزی خراب بشود خراب خواهد شد). برنامه ریزی احتمال پدید آمدن دردسرهای بزرگ را کاهش می دهد اما پاره ای تغییرات گریز ناپذیر هستند. در سفر چیزهایی همچون خرابی وسایل حمل و نقل، آشفتگی وسایل ارتباطات و پیام رسانی، مسافران ناسازگار و درد سر آفرین یا بیماری ها، بلایای طبیعی، تاخیر وسایل ترابری و... وجود دارد. پس راهنمای تور باید به سرعت و با حضور ذهن چاره سازی کند. باید توان آن را داشته باشد تا هرگاه شرایط وادار می کند، برنامه را تغییر دهد.

12. فداکاری: چونان دیگر اصول رهبری یک همراه تور باید همواره آماده باشد تا به خاطر رفاه گروه از آسایش خود چشم پوشی کند. یک لیدر باید پس از همه بخورد، بنوشد و بیاساید.

13. آینده نگری: همچنان که نرمش پذیری فضیلتی بایسته است یک همراه تور کاردان باید همه چیزهای نادرست و دشواری ساز را از پیش دریابد و بکوشد از روی دادن آنها پیشگیری نماید. این به معنای گفتگوهای گسترده با راننده اتوبوس و کارکنان کشتی، گفتگوهای تلفنی پیش از آغاز تور، بررسی امکانات پیش از به دست گرفتن رهبری گروه می باشد.

14. توانمندی برای پدید آوردن دوستی های پایدار: یک راهنمای تور کار آزموده این توانایی را دارد که مسافران را به هم نزدیک کند. در پایان یک تور خوب، بیشتر مسافران گروه دوست ندارند از هم جدا شوند و پس از آن نیز با هم بسیار در تماس خواهند بود. بیشتر آنها در تورهای بعدی باهم سفر خواهند کرد.

برای تور لیدر شدن چه دوره هایی را باید گذراند؟

بعضی از موسسه های گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کلاس های تور لیدری برگزار می کنند تا علاقمندان به این شغل بتوانند مهارت ها و تخصص های لازم را پیدا کنند. اگر در آزمون هایی که در این موسسه ها گرفته می شود و همچنین در آزمون جامع سازمان میراث فرهنگی و مصاحبه شفاهی زیبان قبول شوید در این صورت به شما کارت تور لیدری داده می شود. مدت این کلاس ها ۶ ماه است و دو دسته فرهنگی و طبیعت گردی دارد که به هر مورد علاقه داشته باشید می توانید در آن دوره شرکت کنید.

تور لیدر چه وظایفی دارد؟

او باید هماهنگی های لازم را با وسیله نقلیه، هتل، رستوران و … انجام دهد و همه کارهای سفر مثل زمانبندی، انتخاب مسیر و … را مدیریت و برنامه ریزی کند.

مزایای تورلیدری چیست؟

تورلیدر به واسطه‌ی سفر‌هایی که انجام می‌دهد، علاوه بر کسب تجربه و مهارت، می‌تواند از اکثر جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی بهره‌مند شود و با این میراث جهانی از نزدیک انس بگیرد. آژانس‌های گردشگری علاوه بر حقوق و مزایای تورلیدر، موظفند تا تمام مخارج سفر لیدر از جمله اقامت، وعده‌های غذایی و... را تامین کنند.
منبع: پرسش و پاسخ های عمومی مشاوره کار آفرینی و تجاری سازی فناوری مرکز مشاوره تبیان 
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین
x