تبیان، دستیار زندگی
382 ** نمایش فیلم كتابخانه‎‎‎ آیت الله مرعشی گنجینه كتاب تهران‎ ـ دركتابخانه‎‎ بزرگ‎ آیت‎الله مرعشـی‎ نجفی‎ در قم‎ بیش‎ از 65 هـزار عنـوان‎ كتـاب‎ خطی‎ دست‎ نویس‎ در 34 هزار و 500 مجلد وجود دارد. به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كتابخانه‎‎‎ آیت الله مرعشی گنجینه كتاب


تهران‎ ـ دركتابخانه‎‎ بزرگ‎ آیت‎الله مرعشـی‎ نجفی‎ در قم‎ بیش‎ از 65 هـزار عنـوان‎ كتـاب‎ خطی‎ دست‎ نویس‎ در 34 هزار و 500 مجلد وجود دارد. به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر، مسـئول‎ كتابخانه‎‎ آیت‎‎الله مرعشی‎‎ نجفی تاریخ‎ كتابت بسیاری‎‎ از كتاب های موجود در این‎ كتابخانه‎ را بیش‎ از1000 تا 1200 سال‎ اعـلام‎ كـرد و گفت‎: تعدادی‎ از آنها با خط دانشمندان‎بزرگ‎ اسلامی‎‎ نوشته‎‎‎ شده است‎ كه برخی از آنهـا در جهان‎ بی‎ نظیر است‎.

مسئول‎ كتابخانه‎‎ آیت‎الله مرعشی‎‎ نجفـی افزود: تاكنون‎‎30 جلد فهـرسـت‎ آثـار ایـن كتابخانه‎‎‎ چاپ‎ شده است‎ و باقیمانده درحـال‎ انجام‎ است‎.

وی‎ تصریح‎ كرد: این‎ كتابخانـه‎ شـامـل‎ بخش های‎‎‎ ریزنگاری برای تـهیـه‎ تصـویـر از نسخه‎‎ها، فهرست‎ نگاری‎ دایره المعارف‎، مركز قم‎ شنـاسـی‎‎، مـركـزتبـارشنـاسـی و مـركـز ایرانشناسی‎ است‎.

مرعشی‎‎ نجفـی بـا اشـاره‎‎‎ بـه ایـنكـه ساختمان‎ جدید كتابخانه‎‎ در هفت‎ طبقـه بنـا شده‎است‎ افزود: زیربنای‎ این‎‎ ساخـتمـان 16 هزارمترمربع‎ است‎ كه‎‎ با ساختمان‎ قدیم‎ بـه 21 هزار مترمربع‎ می‎ رسد.

وی‎ افزود: این‎ كتابخانه‎ می‎ توانند روزانه‎‎‎ به 4000 نفر خدمات‎ عرضه كند و در هفته‎‎ دو روز به خواهران‎ اختصاص‎ دارد.