تبیان، دستیار زندگی

اثر پروبیوتیک ها بر رشد ماهی کوی (کپور ماهیان)، دستاورد برتر دوره اول هما

پروبیوتیك ها، میكروارگانیسم های زنده و مشخصی هستند که درصورت مصرف در انسان یا حیوان، با اثر برروی فلورمیكروبی بدن باعث اعمال اثرات مفید بر سلامتی میزبان می باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره از 20 استان کشور در سه بخش به تفکیک، 350 گروه در بخش غرفه های نمایشگاهی، 650 گروه در بخش سمینارهای علمی و 750 گروه در بخش مسابقات دانش آموزی از مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور انتخاب شده اند و به جشنواره کشوری دعوت شده اند.
که تعداد 53 گروه در بخش سمینارهای علمی مقام برتر را کسب نمودند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
 
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: بررسی اثر تغذیه ای پروبیوتیک ها بر رشد ماهی کوی (کپور ماهیان)
نام مدرسه: هما
نام استاد: سمانه احمدی
دانش آموزان: کیمیا عباسی، هلیا جوادی، گلبرگ صالحی
اثر پروبیوتیک ها بر رشد ماهی کوی (کپور ماهیان)، دستاورد برتر دوره اول هما

چکیده:
پروبیوتیك ها، میكروارگانیسم های زنده و مشخصی هستند که درصورت مصرف در انسان یا حیوان، با اثر برروی فلورمیكروبی بدن باعث اعمال اثرات مفید بر سلامتی میزبان می باشد. باور موجود در مورد اثرات مفید پروبیوتیک ها، بر پایه این واقعیت قرار دارد که فلور میكروبی روده نقش محافظت کننده ای در برابر بیماری های مختلف از خود نشان می دهد؛ اثر اصلی پروبیوتیک ها با تعدیل فلور میكروبی روده مشخص می شود. از آنجایی که منابع آبی برای کشاورزی بسیار محدود است می توان از پساب حوضچه های پرورش ماهی برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده کرد. اینكار نه تنها از هدر رفتن منابع آب جلوگیری می کند همچنین این پساب حاوی پودر پروبیوتیک با میزان نیترات بالایی است که می تواند برای رشد گیاهان مفید باشند.

با توجه به اهمیت پروبیوتیک ها در این تحقیق اثر این ماده را بر رشد ماهی کوی و همچنین تاثیر پساب محل نگهداری آن بر رشد گیاهان زراعی بررسی گردید. میزان نیترات و TBC پساب اندازه گیری شد و همانطور که پیش بینی می شد پودر پروبیوتیک با تعدیل فلور طبیعی روده ماهیان و تقویت سیستم ایمنی و ایجاد فضای رقابتی برای تهیه غذای باکتری موجب افزایش ایمنی بدن ماهیان و هم چنین وزن گیری سریع آن ها شد. در ادامه با ترکیب پودر پروبیوتیک در آب ماهیان پساب آن به یک پساب سرشار از ازت آمونیاکی و نیترت تبدیل شده که این ترکیبات می تواند برای آبیاری مزارع کشاورزی استفاده شود.

مقدمه:
در این مطالعه میزان نیترات در تیمار آزمایشی در سطح معنی داری نسبت به تیمار کنترل افزایش یافته است. براساس چرخه میكروبی نیتروژن و متابولیسم ترکیبات نیتروژنی غیر آلی، حذف میكروبی نیتروژن بر پایه نیتریفیكاسیون و دنیتریفیكاسیون قرار گرفته است. لاکتوباسیل با عملكرد خود در فرآیند نیتریفیكاسیون شرکت کرده فضولات و باقی مانده غذ را به نیترات تبدیل می کند. نتایج تحقیقات زیادی حاکی از کاهش میزان آمونیاك کل و افزایش نیترات بوده است. از طرفی افزایش میزان نیترات موجب بهینه تر شدن این پساب شده و برای کشاورزی بسیار مفید است.

بررسی میزان کل باکتری موجود در آب در دوره آزمایش حاکی از از این موضوع بود که در پایان آزمایش مجموع کل باکتری ها کاهش یافته است. علت این موضوع به رقابت فلور با کتریایی موجود در پساب بر سر غذا و فضا با لاکتوباسیل ها ی پروبیوتیكی اضافه شده بر می گردد. یافته های این مطالعه بیانگر توانمندی لاکتوباسیل های پروبیوتیک در حذف فلور باکتریایی موجود در آب می باشد که باکتری ها با تولید آنتی بیوتیک ها موجب این امر می شوند. طی تحقیقی گوش و همكارانش با افزودن لاکتوباسیل ها به آب پرورشی ماهی و محاسبه تعداد کل باکتری ها در یافتند که تعداد این باکتری ها در تیمار های آزمایشی نسبت به تیمار کل کاهش یافته است.آن ها علت را اینگونه بیان کردند که لاکتوباسیل ها آنزیم هایی را ترشح می کنند که منجر به نفوذ آنتی بیوتیک های مترشحه به لایه محافظ اطراف باکتری مضر شده و آن ها را از ین می برد و موجب مرگ آن ها می شود.

مقایسه میانگین وزنی ماهیان نشان می دهد که در آب پرورشی تیماری که توسط لاکتوباسیلوس ها پروبیوتیک تلقیح شده بود دارای رشد وزنی و طولی بیشتری بودند. مطالعات نشان می دهد که تلقیح لاکتوباسیلوس پروبیوتیكی به آب سیستم های پرورشی موجب بهینه سازی معیارهای فیزیک وشیمیایی آب شده و از سوی دیگر ورود میكروارگانیسم ها از طریق آب وارد شده به دستگاه گوارش این ماهیان و کلنی سازی در آن سبب می گردد تا مواد غذایی خورده شده توسط ماهی در فرآیند ترشح آنزیم های گوارشی این باکتری ها مثل لیپاز، پروتئاز و آمیلاز به خوبی مواد غذایی هضم و جذب شده و در نتیجه رشد ماهی را ارتقا می دهد. هم سو با نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، در تحقیقی گزارش شده است که افزایش عملكرد رشد از یک سو به تاثیر پروبیوتیک ها برکارایی روده در هضم و جذب بهتر غذا و از سویی دیگر به ارتقا کیفیت فاکتورهای فیزیک و شیمیایی آب محیط پرورشی این ماهی نسبت داده شده است.

بررسی و مشاهده میزان رشد و سرعت جوانه زنی گیاه شاهی آبیاری شده با پساب تیمار شده با پروبیوتیک ها بیشتر از گیاه شاهد است و این موید این مطلب است که پساب غنی از نیترات سرعت جوانه زنی و ریشه دهی را افزایش می دهد.

نتایج این تحقیق نشان داد که لاکتوباسیلوس ها های پروبیوتیكی به عنوان عوامل بیولوژیكی بسیار با اهمیت توانای بالای بهینه سازی فاکتور های کیفی پساب خروجی از سیستم پرورشی ماهی کوی را داشته و می توانند به یک راه حل پیشنهادی مناسب جهت بهینه سازی آب حوضچه پرورشی از طرفی برای تغذیه ماهی و افزایش وزن و میزان زنده مانی ماهیان کوی شده و اطرفی برای استفاده مجدد از آن ها در امر پرورش ماهیان و همچنین استفاده از این پساب برای آبیاری مزارع کشاورزی است. از سویی دیگر می توان نتیجه گرفت که لاکتوباسیل های پروبیوتیكی از یک سو منجر به بهینه سازی محیط پرورشی و استفاده مجدد از منابع آبی گردیده و از سوی دیگر با اصلاح زیستی پساب های پرورشی، کمک می کند تا منابع آبی پذیرنده این پساب ها کمتر دچار آلودگی شده و گونه های با ارزش ماهیان و دیگر آبزیان موجود در طبیعت کمتر مورد تهدید فعالیت های انسانی قرار گیرند. لذا از این جهت کمک شایانی به حفظ گونه های با ارزش موجود در محیط های طبیعی می شود. از طرفی افزایش میزان نیترات در اثر تلقیح پروبیوتیک به آبپرورش ماهی، موجب بهینه تر شدن این پساب شده و برای کشاورزی بسیار مفید است. 

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی