تبیان، دستیار زندگی

کتابشناسی آثار منتشر شده درباره امام محمد باقر (ع) در قم

مروری بر مهمترین كتاب‌هایی كه در قم درباره كرامت‌ها و مقام علمی امام محمد باقر علیه السلام منتشر شده‌اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهادت امام باقر علیه السلام
برخی از مهم‌ترین کتاب هایی که در قم درباره فضایل و کرامت های امام محمدباقر(ع) منتشر شده اند، عبارتند:

امام محمد باقر علیه ‏السلام
امید امیدوار، قم، شفق، 1356ش، جیبى، 32 ص،(از سری «سیرى در تاریخ‏»).

حضرت امام محمد باقر (ع)
سید مهدى آیت اللهى, قم, انتشارات جهان آرا, 1362, وزیرى, 23ص (مصور, ویژه نوجوانان) (این كتاب به عربى, اردو, انگلیسى, فرانسه, تركى, و تاجیكى ترجمه شده است).

امام محمد باقرعلیه ‏السلام
میرابوالفتح دعوتى، قم، انتشارات شفق، 1365ش، وزیرى، 28ص، (مصور - ویژه نوجوانان)، (به عربى ترجمه شده است) .

وفاة الامام محمدالباقرعلیه‏ السلام
شیخ حسین بن شیخ محمد درازى بحرانى (م‏1216ق)، قم، چاپ افست منشورات الشریف الرضى، 1411ق، 56ص

الامام الخامس الامام محمدبن على الباقرعلیه ‏السلام
گروه نویسندگان، مترجم: محمد عبدالمنعم خاقانى، قم، مؤسسه در راه حق، 1370ش، رقعى،27ص .

پیشواى پنجم حضرت امام محمد باقرعلیه ‏السلام
گروه نویسندگان، چاپ مكرر، قم، در راه حق، 1371ش، رقعى،27ص، (این كتاب به عربى و اردو ترجمه شده است).

الامام محمدالباقر علیه‏ السلام
گروه نویسندگان، قم، مؤسسة الامام الحسین‏علیه‏السلام، 1371ش/1413ق، رقعى،28ص .

عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال - ج‏19
مولى عبدالله‏بن نورالله‏بحرانى اصفهانى (ق‏12ه) - از بزرگان شاگردان علامه مجلسى- با مقدمه و استدراك سید محمد باقر موحد ابطحى، قم، مؤسسة الامام المهدى(عج)،1413ق، وزیرى، 528ص، (به فارسى ترجمه شده ولى چاپ نشده است).

کتابنامه امام باقر (ع)
ناصرالدین انصاری ‌قمی، قم: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، ۱۱۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱، سال ۱۳۷۲

بر امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) چه گذشت؟
سید محمد حسن موسوى كاشانى, قم, انتشارات زاهدى, 1373, وزیرى 215ص.

راوی‍ان‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ف‍ری‍ق‍ی‍ن‌ از ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ واح‍د ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(علیه السلام). ‏ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۳.

شرح سخنان حضرت باقر العلوم (ع) در سیر و سلوك و معرفت نفس
سید یداللّه برقعى, قم, مؤسسه المنار, 1374ش/1416ق, رقعى, 27ص.

س‍ات‍وان‌ م‍ع‍ص‍وم‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] م‍ح‍م‍داف‍ض‍ل‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍ث‍ار اح‍م‍د، ع‍ل‍ی‌ح‍ی‍در ق‍اض‍ی‌؛ ‏ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌، ۱۳۷۵.

ع‍ج‍ای‍ب‌ و م‍ع‍ج‍زات‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زی‌ از ام‍ام‌ ب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌‏‫
[ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌] واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ گ‍ل‌ ن‍رگ‍س‌(ع‍ج‌). ‏ق‍م‌‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ل‌ ی‍اس‌‏‫، ۱۳۷۹.

زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ م‍ح‍دث‌ ق‍م‍ی‌(رحمت الله علیه)
ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ رض‍ا اس‍ت‍ادی‌؛ ‏ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌، ۱۳۸۰.

ک‍رام‍ات‌ و م‍ق‍ام‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر(علیه السلام)
ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ق‍م‍ی‌. ‏ق‍م‌: ن‍ب‍وغ‌‏‫، ۱۳۸۱.

زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ش‍ک‍اف‍ن‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ ‏ق‍م‌: ن‍وی‍د اس‍لام‌، ۱۳۸۱.

زلال‌ م‍ع‍رف‍ت‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر(علیه السلام)
م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر طاه‍ری‌؛ ‏ق‍م‌: گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ادب‌، ۱۳۸۱

س‍ت‍اره‌ غ‍رب‍ت‌: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(علیه السلام) ت‍ن‍ه‍ا س‍ت‍اره‌ ام‍ام‍ت‌ ک‍ه‌ در ک‍ودک‍ی‌ در ع‍اش‍ورا درخ‍ش‍ی‍د
م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ زارع‌؛ ‏ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۲.

داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ و ام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
م‍ه‍دی‌ م‍ح‍دث‍ی‌؛ ‏ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۳.

الامام‌ محمدالباقر (علیه السلام)
المؤلف لجنه‌التحریر. ‏قم: دارالحسین علیه‌السلام للطباعه والنشر والتبلیغ‏‫، ۱۳۸۳.

داستان‌هایی از اخلاق و رفتار امام محمدباقر علیه‌السلام
علی میر‌خلف‌زاده. ‏قم: انتشارات محمد و آل محمد صلی‌الله علیه و آله‏‫‏‏، ۱۳۸۳.

ف‍ره‍ن‍گ‌ و آداب‌ ک‍ار در ک‍لام‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ طل‍ی‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‌؛ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ‏ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ ، ۱۳۸۳.

م‍رده‌ای‌ ک‍ه‌ زن‍ده‌ ش‍د: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر(علیه السلام)
م‍ح‍م‍ود پ‍وروه‍اب‌. ‏ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫، ۱۳۸۳.

ت‍رج‍م‍ه‌ الام‍ام‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ وی‍ل‍ه‍ا ت‍رج‍م‍ة‌ اب‍ن‍ه‌ الإم‍ام‌ م‍ح‍م‍د ال‍ب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ م‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ م‍دی‍ن‍ة دم‍ش‍ق‌
تألیف‌ ال‍ح‍اف‍ظ اب‍ی‌ ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍ب‍ة‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍اب‍ن‌ ع‍س‍اک‍ر؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍م‍ح‍م‍ودی‌. ‏ق‍م‌ : دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫، ۱۳۸۴.

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ص‍ادق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ح‍ارالان‍وار
ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ج‍ع‍ف‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌؛ ‏ق‍م‌ : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۴.

امام محمدباقر علیه‌السلام: کار و کوشش
نویسنده غلامرضا آبروی؛ تصویرگر سعید گائینی، نسرین گائینی. ‏قم: حضور‏‫، ۱۳۸۵.

حضرت محمد‌بن‌علی‌(باقر) سلام‌ الله علیه
نویسنده مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر حسین آسیوند. ‏قم: براق، ۱۳۸۵.

ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در ع‍ص‍ر ام‍ام‍ت‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد و ام‍ام‌ ب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ان‍ی‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ اداره‌ آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍پ‍اه‌؛ ‏ق‍م‌ : س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌: ن‍ش‍اط، ۱۳۸۵.

حیات پاكان؛ داستان‌هایی از زندگی امام محمد باقر(ع)، امام جعفر صادق(ع) و امام موسی كاظم(ع)
مهدی محدثی/ بوستان كتاب قم / ۱۳۸۵

باران و کویر: نگاهی نو به زندگی و زمانه امام باقر (ع)
کمال سید؛ مترجم:حسین سیدی‌ساروی، قم: نسیم اندیشه، ۶۴ صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۸۵

در م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ج‍ر دان‍ش‌ه‍ا ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌. ‏ق‍م‌ : پ‍ی‍ام‌ م‍ق‍دس‌ ، ۱۳۸۵.

وصایاالصادقین(علیهما والسلام): دراسة وتحلیل لوصایا الامامین الباقر و الصادق علیهماالسلام
سماحة الخطیب محمود شریعت‌زاده‌خراسانی. ‏قم: خادم الرضا(علیه السلام)‏‫، ۱۴۲۷ق.‏‫= ۱۳۸۵.

ش‍ک‍اف‍ن‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ گ‍روه‌ مؤلف‍ان‌ [م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌]؛ ن‍اظر م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‌ ح‍ات‍م‍ی‌ طب‍ری‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اداره‌ ت‍رج‍م‍ه‌؛ ‏ق‍م‌ : م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(علیه السلام)، ۱۳۸۵.

‏نغمه باران: (امام محمد باقر علیه‌السلام)
شاعر مهدی وحیدی‌صدر؛ طراحی شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر؛ تصویرگر الهام ارکیا. ‏قم: جامعه‌القرآن‌الکریم‏‫، ۱۳۸۶.

منشور نینوا؛ شرح و تفسیری بر زیارت عاشورا ره‌آوردی از امام باقرالعلوم(ع)
مجید حیدری‌فر/ قم: مسجد مقدس جمكران / ۱۳۸۶‏

‏پندهای فاخر از امام محمد باقر علیه‌السلام: مجموعه‌ای از دروس عمومی مدرسه اباصالح و ابافاضل
علی رجایی. ‏قم: انساب‏‫، ۱۳۸۶‏

چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌: گ‍ه‍ره‍ای‌ ب‍اق‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍دی‌پ‍ور. ‏ق‍م‌: م‍ع‍روف‌‏‫، ۱۳۸۶.

عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام باقر(ع)؛‌ اثبات حقانیت مذهب تشیع
واحد تحقیقاتی گل نرگس(عج) / قم: شمیم گل نرگس / ۱۳۸۷.

مدرسه امام باقر علیه‌السلام
مهدی غلامعلی. ‏قم: جمال‏‫‏، ۱۳۸۷.

حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام
لطیف راشدی، محمدرضا راشدی. ‏قم: لاهوتیان‏‫، ۱۳۸۷.

‏‫عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام باقر علیه‌السلام‏‫ : (اثبات حقانیت مذهب تشیع)‏‫
تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس. ‏قم‏‫: شمیم گل نرگس‏‫، ۱۳۸۷.

باقر تورات: شرح حال و زندگانی امام باقر علیه‌السلام
علی‌رضا اسدالهی‌فرد. ‏قم: صبح پیروزی‏‫، ۱۳۸۷.

امام محمد باقر علیه‌السلام سرچشمه دانش
عبدالکریم پاک‌نیا. ‏قم: فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام )‏‫، ‏‫‏۱۳۸۸.

پرسش و پاسخ (در محضر امام محمد باقر علیه السلام)
علیرضا زکی‌زاده‌رنانی. ‏قم: حدیث نینوا‏‫، ‏‫‏۱۳۸۸.

محمد بن علی (باقر) علیه السلام
نویسندگان فاطمه بختیاری و زهرا یعقوبی ؛ تصویرگر الهام ارکیا. ‏قم: :براق، ٬ ۱۳۸۸ .

محمدبن علی(جواد) علیه‌السلام
نویسندگان زهرا یعقوبی، فاطمه بختیاری؛ تصویرگر طیبه توسلی. ‏قم: براق؛ تهران: کمال اندیشه‏‫، ۱۳۸۸.

امام محمد‌باقر علیه‌السلام کی مختصر سوانح حیات
مهدی حسن‌بهشتی، ‏قم: نشر قیام: دفتر آیه‌الله‌العظمی سیدعبدالکریم موسوی‌ اردبیلی، ۲۰۱۰م.‏‫= ۱۴۳۱ق.‏‫٬ ۱۳۸۹.

امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام
شاعر حسین موسوی پاکزاد ؛ تصویرگر سمانه یاری. ‏قم: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، ‏‫۱۳۸۹.

نامۀ عجیب(امام باقر(ع))
نویسنده ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر واحد کودک نسیم‌حیات. ‏قم: نسیم حیات، ‏‫۱۳۸۹.

امام باقر(علیه السلام)
نظم نجمه‌ سادات هاشمی ؛ تصویرگر خواهران صحرایی. ‏قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۸۹.

پیام معصومین(علیهم السلام) به انسانها و انسانیتها: امام باقر(علیه السلام)
برگرفته از آثار محمدرضا حکیمی؛ تدوین سیدمحمدصادق حیدری. ‏قم: دلیل ما‏‫، ۱۳۸۹.

همراه با امام باقر علیه السلام
گردآورنده امید سمامی. ‏قم: اشک یاس‏‫، ۱۳۸۹.

آشنایی با سیره و زندگانی امام محمد باقر علیه‌السلام
مؤلف عباس حیدرزاده. ‏قم : عصر آگاهی‏‫٬ ۱۳۹۰.

[الامام = امام] محمدالباقر علیه‌السلام
تألیف سیدمهدی آیت‌اللهی؛ ترجمه کمال السید. ‏قم: انصاریان‏‫، ۱۳۹۰.

بارانی از مهر ( داستانهایی از زندگانی امام محمد باقر )
مؤلف مجید محبوبی. ‏قم: تسیم حیات‏‫، ۱۳۹۰.

امام باقر (علیه السلام)
مؤلف علی روح‌بخش. ‏قم: امام همام: ورع‏‫، ۱۳۹۰.

شکافنده علوم امام محمد باقر ( ع ):‌زندگانی امام محمد باقر علیه‌السلام ...
نویسنده محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی. ‏قم: اصباح: شرکت صلوات‌گستر‏‫، ۱۳۹۰.

امام باقر محمدبن‌علی علیه‌السلام در یک نگاه همراه با چهل حدیث باقری
گردآورنده محمدحسین مجاهد. ‏قم: فقه، ‏‫۱۳۹۰.

تاریخ زندگی امام محمد باقر(علیه السلام)
عطیه‌ صادق‌کوهستانی. ‏قم: نسیم حیات‏‫، ‏‫‏۱۳۹۰.

کرامات حضرت سجاد و امام باقر و امام جعفرصادق علیهم‌السلام
گردآورندگان علی ابراهیمی، طاهره ابراهیمی. ‏قم: عصر رهایی‏‫، ۱۳۹۰.

کودک آزاده: امام محمدباقر علیه السلام
مؤلف ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر الهه ارکیا. ‏قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۹۱.

چرا او را باقر نامیدند؟
نویسنده ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر الهه ارکیا. ‏قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۹۱.

‏بر شانه‌های دانایی : امام باقر علیه السلام
علی کمساری ؛ [برای] مرکز فرهنگی - هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ‏قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی نقش‏‫، ‫۱۳۹۱.

پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام باقر (علیه السلام)
تألیف احمد قاضی زاهدی‌گلپایگانی ؛ ترجمه و ویرایش محمد‌حسین رحیمیان. ‏قم: موسسه فرهنگی ‏‫پیوند با امام (رحمت الله علیه)‏‫،۱۳۹۱.

چهل گل از گلستان شکافنده علوم امام محمد باقر (علیه السلام)
تدوین محسن ماجراجو ؛ با همکاری محققین شرکت صلوات‌گستر . ‏قم: اصباح، ‏‫۱۳۹۱ .

المعصوم‌السابع‌الامام‌الباقر علیه‌السلام‏‫
مهدی‌‌زین‌العابدین الحسینی‌اللجوردی. ‏‏‫قم‏‫: آفاق غدیر‏‫، ۱۴۳۳ ق.‏‫= ۱۳۹۱

داستانهایی از زندگانی امام باقر علیه‌السلام
گردآورنده فرزانه حیدری. ‏قم : بهار دلها‏‫،۱۳۹۲.

امام باقر (ع) از دیدگاه اهل سنت
رمضان قوامی ‌دربندی؛ مرضیه علاقه‌مند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، ۱۷۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۲

امام محمد باقر (ع): برگرفته از کتاب شریف منتهی‌الآمال، عباس قمی
برهان صادق، ۱۸۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول، سال ۱۳۹۲

امام محمدباقر علیه‌السلام
ابوالفضل هادی‌منش. ‏قم : بهار دل‌ها‏‫، ۱۳۹۲.

سرچشمه‌های نور: فرازهایی از زندگانی امام باقر علیه‌السلام
مؤلف‌ گ‍روه‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ال‍ب‍لاغ‌ ؛ [مترجم] محمود شریفی ، مسلم صاحبی . ‏قم : سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین‌الملل‏‫، ‏‫۱۳۹۲.

طب‌الباقر علیه‌السلام : درمان بیماریها در در کلام امام باقر علیه‌السلام، امام موسی کاظم(ع) و امام حسن عسکری (ع)
محمدجواد واعظی. ‏قم: نشر عطش‏‫، ۱۳۹۲.

طب امام باقر(علیه السلام)
مؤلف حسین ربانی. ‏قم: هشت کتاب‏‫، ۱۳۹۲.

من امام باقر علیه السلام را دوست دارم
تحقیق و پژوهش غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصویرگر حکیمه شریفی. ‏قم: نشر جمال، ‏‫۱۳۹۲.

میراث‌دار رسول: برگزیده‌ای از سیرۀ امام باقر علیه‌السلام
مؤلف ابوالفضل هادی‌منش. ‏قم : بهار دلها‏‫، ۱۳۹۲.