تبیان، دستیار زندگی
1- خواستن توانستن است، بخواه تا بتوانی . ( كاظم زاده ایرانشهر ) 2- خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. ( سقراط ) 3- در اندیشه ی آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش. ( سعید نفیسی ) 4- در جهان تنها كسی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفتار بزرگان جهان ( اندیشه و تفكر)


1- خواستن توانستن است، بخواه تا بتوانی . ( كاظم زاده ایرانشهر )

2- خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. ( سقراط )

3- در اندیشه ی آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش. ( سعید نفیسی )

4- در جهان تنها كسی موفق می شود كه به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد. ( شیللر)

5- خطاها ، گناه ها و ناكامی های اغلب مردم از نداشتن اراده است. ( كاظم زاده ایرانشهر)

6- رمز كلیه پیروزی ها اراده است. ( روبرتسون )

7- آدمی ساخته افكار خویش است. فردا همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است. ( مترلینگ )

8- انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا و دو هفته بدون نوشیدن آب ، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون بدون پول زندگی نماید . ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند. ( فرانكلین )

9- اندیشه های خوب ، تراویده روح پاك است و بوی خوش تراویده گل خوشبو. ( آناتول فرانس )

10- اندیشه دریایی است كه مروارید آن فلسفه و فرزانگی است. ( یحیی برمكی )

11- برای درست فكر كردن باید اول دل را از كینه و بدی پاك كرد. (محمد حجازی )

12- تفكر در عاقبت هر كار باعث رستگاری است. ( سقراط )

13- تمام شأن و عظمت انسان در فكر است. ( پاسكال )

14- حرف زدن بدون فكر مانند تیراندازی بدون هدف است. ( فیلسوف یونانی )

15- درگرفتاری باید فكر را به جنب و جوش در آورد نه اعصاب را. (محمد حجازی )