تبیان، دستیار زندگی
طوطی چهلم- قسمت دوم
طوطی چهلم- قسمت دوم
طوطی چهلم- قسمت دوم
داستان را تا جایی ادامه دادیم که پسری برای گرفتن پرنده به کوه و دشت رفت در این حین چهل طوطی به دام گرفتار شدند که 39 عددآن ها فرار کردند و یک طوطی باقی ماند که به پسر قول داد تا سه روز دیگر بر می گردد تا این که...
پیام های دیروز
پیام های دیروز
پیام های دیروز
مادر در آشپزخونه نبود. روسری را داادم به سارا و برگشتم به آشپزخونه مادر روی یکی از کابینت ها نشسته بود و صورتش را می کند...
دوربین خدا
دوربین خدا
دوربین خدا
نگهبان جلو در ایستاده بود. شیلا و دختر خاله نگاهشان به نگهبان افتاد. نگاهبان اخم کرد و گفت:«این چه وضعش است. چرا آیینه را کثیف کردید؟ ...