تبیان، دستیار زندگی

طرح درس علوم تجربی پایه اول دبستان

موضوع این طرح درس تأثیر رنگ اجسام در میزان گرم شدن آنها می باشد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
الف- طرح درس                        ماده درسی: علوم تجربی                          پایه: اول دبستان                                   موضوع: تأثیر رنگ اجسام در میزان گرم شدن آنها

تاثیر رنگ ها بر میزان گرمی آنها

اهداف یادگیریپیش دانسته هامؤلفه های کلاس
دانستنی ها و مهارت ها
انتظار می رود در فرآیند آموزش، هز دانش اموز به هدف های زیر برسد:

1. با انجام آزمایش میزان گرم شدن اجسام تیره و روشن براثر نور خورشید را مقایسه کند

2. درباره تأثیر رنگ اجسام در میزان گرم شدن آنها در اثر نور خورشید توضیح دهد
تجربیات شخصیسازمان کلاستقسیم دانش اموزان به صورت گروه های سه نفره
زمان پیشنهادی60 دقیقه

نگرش ها

3. در کارهای گروهی اجازه صحبت و انجام فعالیت به دیگران را بدهد
مکان پیشنهادیحیاط مدرسه
ابزار مورد نیازیک روز آفتابی گرم- کاغذ به رنگ های سفید- آبی کم رنگ- زرد- سبز کم رنگ- سرمه ای- قرمز پر رنگ- قهوه ای- سیاه

تصاویر از لباس ها در فصل تابستان و زمستان تصاویری از رنگ ها در طبیعت مانند رنگ آب خاک، برگ ها، جانوران و ...


مؤلفه های کلاس
     سازمان کلاس
           تقسیم دانش اموزان به صورت گروه های سه نفره
 
    زمان پیشنهادی
           60 دقیقه

     مکان پیشنهادی
          حیاط مدرسه

     ابزار مورد نیاز
       یک روز آفتابی گرم- کاغذ به رنگ های سفید- آبی کم رنگ- زرد- سبز کم رنگ- سرمه ای- قرمز پر رنگ- قهوه ای- سیاه
       تصاویر از لباس ها در فصل تابستان و زمستان تصاویری از رنگ ها در طبیعت مانند رنگ آب خاک، برگ ها، جانوران و ...
 
 ارزشیابی تشخیصی: به دلیل آن که آموزشی از قبل وجود نداشته، نمی توان ارزشیابی تشخیصی مشترکی ازدانش آموزان به عمل آورد