تبیان، دستیار زندگی
نتایج یك بررسی نشان داد: ورزشكاران برای اجرای تكلیف حركتی ظریف در حضور تماشاگران دچار مشكل می شوند، این در حالی است كه عدم حضور تماشاگران موجب تسهیل كار می شود. دكتر فضل الله باقرزاده و دكترمحمود شیخ استادیاران دانشگاه تهران...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش ورزشی

نتایج یك بررسی نشان داد: ورزشكاران برای اجرای تكلیف حركتی ظریف در حضور تماشاگران دچار مشكل می شوند، این در حالی است كه عدم حضور تماشاگران موجب تسهیل كار می شود.

دكتر فضل الله باقرزاده و دكترمحمود شیخ استادیاران دانشگاه تهران و دكترحسین بنی فاطمه استاد دانشگاه تبریز در پژوهشی به بررسی" تاثیر تماشاگران بر یادگیری تكلیف حركتی ظریف و زمخت" پرداختند.

در این پژوهش آمده است: حضور تماشاگر در تكالیفی كه به آمادگی بدنی نیاز دارد موجب بهبود عملكرد می شود در مقابل حضور تماشاگر در یادگیری و اجرای تكالیفی كه نیازمند هماهنگی هستند، موجب افت عملكرد شده و در تكالیفی كه نیازمند تركیبی از آمادگی بدنی و هماهنگی هستند، تا حضور تماشاگر نباید آثار محسوسی بر جای بگذارد.

در این مطالعه تعداد 14 نفر از دانشجویان پسرغیر ورزشكار دانشگاه تبریز به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس كل آزمون در این ها در دو گروه( تكلیف حركتی، ظریف و زمخت) جایگزین شده و به سه گروه تقسیم شده اند تا هر گروه آزمودنی، تكلیف حركتی ظریف یا زخمت را در یكی از سه شرایط تماشاگر( در حضور تماشاگر فعال، تماشاگر غیرفعال و بدون تماشاگر) تمرین كرده و یاد بگیرند.

سپس هر گروه از آزمودنی ها پس از شركت در جلسه پیش آزمون مهارت مورد نظر را به مدت چهار روز و هر روز 20 بار تحت شرایط خاص تكرار كرد و پس از اتمام دوره یادگیری، در آزمون یادداری حضور یافته اند.

نتایج حاصله از روش های آماری آنالیز، واریانس یك راهه در این پژوهش نشان داد كه حضور یا عدم حضور تماشاگر تعامل و یا عدم تعادل آنان، اثر معناداری بر یادگیری تكلیف حركتی زمخت( تعادل) با اطمینان 95 درصد ندارد.

این نتایج می افزاید: حضور یا عدم حضور تماشاگران، اثر معناداری بر یادگیری تكلیف حركتی ظریف دارد، بدین صورت كه حضور تماشاگران آثار منفی بر یادگیری این گونه مهارت ها بر جای می گذارد.