تبیان، دستیار زندگی

آشنایی با رشته آموزش ابتدایی

معرفی بنیادین رشته آموزش ابتدایی پیشینه برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مربوط به تصویب قانون تأسیس دارالمعلمین مرکزی در سال 1297 است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 مرکز یادگیری تبیان - محبوبه همت
آموزش ابتدایی

معرفی بنیادین رشته آموزش ابتدایی پیشینه برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مربوط به تصویب قانون تأسیس دارالمعلمین مرکزی در سال 1297 است. برنامه این دوره با تحصیل در رشته علوم تربیتی آغاز شده است. اقدام بعدی در زمینه برنامه درسی معلمان ابتدایی، تصویب برنامه درسی دانشسرای مقدماتی در شهریور ماه 1313 است. مواد درسی دانشسرا را دروس علوم پایه و علوم انسانی و همچنین کارهای دستی و فلاحتی، اصول تعلیم و تربیت و اصول علم اخلاق تشکیل می دادند. در سال تحصیلی 49-1348 جدول ساعات هفتگی مواد درسی دانشسراهای مقدماتی بازنگری شد و مواد درسی آن شامل: علوم تربیتی و روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی و روش تدریس آن، علوم ریاضی و روش تدریس آن، علوم تجربی و روش تدریس آن، علوم اجتماعی و روش تدریس آن، علوم دینی و اخلاق و روش تدریس آن، زبان خارجه، امور تربیتی و هنری، تربیت بدنی و تدریس عملی بود. برنامه مزبور، تا سال 1358،برای پذیرفته شدگان سوم متوسطه نظام قدیم اجرا می گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دو برنامه درسی یکی توسط مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطح کاردانی و دیگری توسط دانشگاه ها با عنوان »رشته علوم تربیتی گرایش آموزش پرورش پیش دبستانی و دبستانی « در سطح کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و اجرا شده است. برنامه درسی کاردانی در سال 60-59 با 72 واحد و شامل دروس عمومی به میزان 15 واحد، دروس تربیتی 19 واحد، دروس تخصصی در هر رشته، 38 واحد تصویب شده است. در سال 1372 نیز برنامه کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی تدوین و جهت اجرا به کلیه دانشکده های علوم تربیتی ابلاغ گردید، که مجموع واحد های درسی آن 142 واحد و شامل: 21 واحد دروس عمومی، 61 واحند دروس اصلی )پایه( و 50 واحد دروس تخصصی و 8 واحد انتخابی است. این برنامه ها تا سال 1392 مبنای پذیرش دانشجو توسط مراکز آموزش عالی بوده است. عمر این برنامه ها بالغ بر 20 سال است و طبیعتاً تحوالت ناشی از یافته های علمی حوزه علوم تربیتی و نیز تغییرات برنامه های درسی دوره ابتدایی طی ده 80 و 90 در برنامه های درسی این دوره اعمال نشده است. فاصله برنامه درسی تربیت معلم ابتدایی با نیازهای نظام آموزشی و نیز تحوالت علمی موجب خواهد شد دانش آموختگان این رشته ، در بدو ورود برای اجرای برنامه های درسی خود نیازمند آموزش باشند و نتوانند تحوالت حوزه علوم تربیتی را دنبال نمایند. از این رو ضروری است در راستای اساسنامه نامه دانشگاه فرهنگیان و جهت گیری های اتخاذ شده در »برنامه درسی ملّی تربیت معلم« این برنامه ها مورد بازنگری قرار گیرد.

منبع: دانشگاه فرهنگیان


مطالب مرتبط:
محتوای آموزشی مدارس با واقعیت جامعه متفاوت است

تأکید معاون آموزش ابتدایی بر تمرکز سرمایه گذاری در مدارس دولتی
شاخص های تدریس موثر
جدیدترین تغییر آزمون سراسری۹۸