• تعداد بازديد :
 • چهارشنبه 1386/03/30 ساعت 15:14
 • تاريخ :

نمودارهای کسری!

نمودارهای کسری!

توضیح اولیه

در این فعالیت، دانش آموزان مدل مجموعه ای کسرها را با استفاده از آب نبات های رنگی تجربه خواهند کرد به هر دانش آموز یک بسته آب نبات رنگی جداگانه بدهید و از آن ها بخواهید بسته هایشان را باز کنند و آب نبات ها را براساس رنگ طبقه بندی کنند. سپس تعداد آب نبات های هر رنگ را بشمرند و عددها را در برگه یادداشت خود ثبت کنند. بعد از آن ها بخواهید تا کسر مربوط به هر رنگ از آب نبات های بسته خودشان را بنویسند. ( همه کسرها را به ساده ترین شکل بنویسند.)

اهداف

 • دانش آموزان به درک این نکته خواهند رسید که یک کسر را می توان به عنوان جزئی از یک مجموعه نمایش داد.
 • آن ها با معلوم بودن مقدارهای جزء و کل در یک مجموعه می توانند کسر مربوط را مشخص کنند.
 • همچنین می توانند یک مجموعه را با استفاده از فرم کسری آن تعیین کنند.
 • روابط بین کسرها را براساس مجموعه معین خواهند کرد.
 • کسرهای معادل را تشخیص خواهند داد.
 • روابط موجود بین کسرهای معادل را خواهند یافت.
 • کسرها را به ساده ترین شکل آنها تبدیل خواهند کرد.

 • وسایل لازم

  یک بسته آب نبات های رنگی برای هر دانش آموز

  اتصال به اینترنت (در صورت تمایل)

 •  

 • روش تدریس

  در صورت تمایل از دانش آموزان بخواهید تا  وب سایت http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/ را باز کنند و از بین انواع نمودارها در منوی سایت، نموداری را که مناسب می دانند انتخاب نموده و داده های خود را وارد کنند.

(در صورتی که به اینترنت و این سایت دسترسی ندارید می توانید تصویری از انواع نمودارها را در کلاس نمایش داده و نام و چگونگی رسم آن ها را به دانش آموزان مختصراً توضیح دهید. سپس از آن ها بخواهید تا نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنند و روی کاغذ رسم کنند، از آن ها بخواهید تا داده های خود را به صورت کسرهای ساده شده در نمودار ثبت کنند.)

به عنوان یک فعالیت جمعی در کلاس نیز می توانید نموداری از تعداد آب نبات های موجود در هر بسته را رسم کنید. مثالی در این تصویر نشان داده شده است:

نمودارهای کسری!

از دانش آموزان بخواهید تا این اطلاعات را به صورت کسر به نمایش درآورند.

مثلاً در نمودار بالا، دیده می شود که دو نفر از دانش آموزان بسته های 22 تایی آب نبات داشته اند، یعنی 16/2 یا 8/1 از دانش آموزان.

همچنین چهار نفر از آن ها بسته هایشان 23 تایی بوده است، یعنی 16/4 یا 4/1 و همین طور ادامه می دهیم. ( 16/5 بسته 24 تایی، 16/3 بسته 25 تایی و 16/2 یا 8/1 بسته 26 تایی داشته اند. )

از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از وب سایت http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=60 ( یا روی کاغذ ) یک نمودار دایره ای از آمار آب نبات های موجود در بسته های کل کلاس رسم کنند و کسرهای مربوط را در نمودار بنویسند.  

 

نظرات معلم

 چه مدارکی در اختیار دارید تا به عنوان بازخوردی از میزان درک شاگردان از مدل های مختلف کسرها به دانش آموزان و والدین آن ها ارائه دهید؟

بر مبنای چه مدارکی باید مرحله بعدی آموزش خود را تعیین کنید؟

 آیا اطلاعات کافی برای تعیین تصویری روشن از میزان پیشرفت هر دانش آموز و سطح یادگیری فعلی او در اختیار دارید؟ به نظر شما چه تغییراتی در این طرح درس، می تواند به شما کمک کند تا تصویر کامل تری از آنچه که هر دانش آموز درباره تشخیص کسرها در یک مدل مجموعه ای درک کرده است، بدست آورید؟

این پرسش ها می توانند به ارزیابی توان دانش آموزان در استفاده از دانش خو درباره مدل مجموعه ای کمک کنند:
 1. آیا دانش آموزان می توانند درک کنند که یک کسر را می توان به عنوان جزئی از یک مجموعه در نظر گرفت؟
 2. آیا آن ها می توانند با داشتن کل و جزء از یک مجموعه، کسر مربوط به آن را مشخص کنند؟
 3. آیا می توانند روابط بین کسرها را به خوبی بیان کنند؟ آیا دانش آموزان در حین مقایسه کسرهای معادل، روابط موجود بین آن ها را می فهمند؟
 4. آیا آن ها می توانند کسرها را به ساه ترین صورت تبدیل کنند؟
 5.  کدام بخش بیشترین چالش را برای دانش آموزان ایجاد کرد؟
 6. دانش آموزان برای تکمیل کردن کدام بخش های این دروس انگیزه بیشتری داشتند؟
این پرسش ها می توانند به شما در یافتن برنامه ریزی های آینده تان کمک کنند:
 1. چگونه می توانید دانش آموزان خود را در تمرکز بر روی ایده های مهم و اصلی این درس یاری کنید؟
 2. آیا مدل های کسری دیگری وجود دارد که بتوان آن ها را به دانش آموزان معرفی کرد تا دانش آن ها را درباره روش های نمایش کسرها گسترش دهد؟
 3. چه تجربه های دیگری را می توانید برای دانش آموزانتان ایجاد کنید تا به آن ها کمک کند روابط بین کسرها را بهتر درک کنند؟
 4. چگونه می توانید مطمئن شوید که دانش آموزان شما به درک و دریافت منسجم و پایداری از مفهوم کسر دست یافته اند؟ چگونه می توانید به دانش آموزان کمک کنید تا آنچه از محتوای این درس ها درک کرده اند را به خوبی بیان کنند؟
 5. چگونه می توانید به آن ها کمک کنید تا بین محتوای این درس ها و سایر بخش های درس ریاضی و حتی سایر دروس، ارتباط برقرار کنند؟ و چگونه آن ها را یاری می کنید تا ارتباط محتوای این دروس را با زندگی واقعی خود درک کنند؟
 6. آیا ابزارهای ارزشیابی دیگری وجود دارد که شما را قادر سازد اطلاعات بیشتری درباره پیشرفت دانش آموزان در جهت اهداف درس جمع آوری کنید؟

نیوشا حکمی

 
UserName