تبیان، دستیار زندگی
استراتژی های موفق ارزش‏یابی به شما امکان می دهد تا دقیق و منصفانه یادگیری واقعی تمام دانش آموزان تان را ارزیابی کنید. با استفاده از این چک لیست ببینید که آیا با بهترین استراتژی های ارزش یابی همراه هستید یا نه....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزش‏یابی

ارزش‏یابی

اخیراً تاکید زیادی در مورد ارزش یابی موثر می شود. استراتژی های موفق ارزش‏یابی به شما امکان می دهد تا دقیق و منصفانه یادگیری واقعی تمام دانش آموزان تان را ارزیابی کنید. با استفاده از این چک لیست ببینید که آیا با بهترین استراتژی های ارزش یابی همراه هستید یا نه.

  1. شما اهداف کارکردی را شناسایی کرده‏اید، با توجه به اهداف درس می دهید و سپس این اهداف را ارزش یابی می کنید؟
  2. وقتی به اهداف نمی رسید، فعالیت های دیگری طرح می کنید تا دوباره اهداف را درس بدهید؟
  3. شما با یاد دادن و تمرین خود ارزیابی، دانش آموزان را در کار ارزش یابی دخیل می کنید؟
  4. شما اجازه نمی دهید رفتارتان نسبت به ارزش یابی و امتحان های استاندارد، روی دانش آموزانتان تأثیر بگذارد؟
  5. شما والدین بچه ها را هم در کار ارزش یابی شریک می کنید؟ مثلاً کار پوشه های بچه ها را در کنفرانس ها به آنها نشان می دهید یا به خانه می فرستید؟
  6. شما معمای معیارهای ارزش یابی را برای بچه ها حل کرده اید؟ بچه ها باید از قبل با موارد ارزش یابی و نمره دهی وانتظارات شما آشنا باشند؟
  7. شما به بچه ها الگوهای موفق را نشان می دهید؟

مولف

ساناز فرهنگی