تبیان، دستیار زندگی
... اگر بپذیریم که کی و چی هستیم باید همه ی مطالب درباره ی خود را تصدیق کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رکن دوم عزت نفس

خود پذیری(4)

خود را بپذیر!!

مقاله ی اول(خود را بپذیر)

مقاله ی دوم(آینه دروغ نمی گوید)

مقاله ی سوم(«می توانم» به جای« نمی توانم»)

دو برداشت اشتباه

وقتی اشخاص با موضوع خودپذیری مشکل دارند اغلب به دو فرض اشتباه از ناحیه آن‌ها برخورد می‌کنیم. یکی این باور است که اگر بپذیریم که کی و چی هستیم باید همه ی مطالب درباره ی خود را تصدیق کنیم. و دیگر این‌که اگر بپذیریم که کی و چه هستیم ، نسبت به تغییر یا اصلاح خود بی‌تفاوت می‌شویم.» نمی‌خواهم خودم را بپذیرم. می‌خواهم متفاوت بودن را بیاموزم.»

اگر نتوانیم مشکل را بپذیریم، انگیزه ی تغییر یافتن را چگونه پیدا کنیم؟ نکته مهمّ در این‌جاست: پذیرفتن آنچه وجود دارد، شرط لازم تغییر کردن است. انکار آنچه وجود دارد سببی است تا در مشکل بمانیم.

تکمیل جمله برای کمک به خودپذیری

آنچه می‌خوانید یک برنامه ی پنج‌ هفته‌ای تکمیل جمله است که برای ساده کردن خودپذیری طراحی شده است.

هفته اول صبح‌ها:

- خودپذیری در نظر من یعنی این که ....

- اگر بدنم را بیشتر بپذیرم

- وقتی بدنم را منکر می‌شوم

- اگر تضادهایم را بیشتر بپذیرم

شب‌ها:

- وقتی تضادهایم را منکر می‌شوم

- اگر احساساتم را بیشتر بپذیرم

- وقتی احساساتم را منکر می‌شوم

- اگر افکارم را بیشتر بپذیرم

- وقتی افکارم را منکر می‌شوم

درروز تعطیل آخر هفته جواب‌های خود را مرور کنید و این جمله را با 6 تا 10 عبارت تکمیل کنید:

اگر قرار باشد مطلب یا مطالبی که نوشته‌ام درست باشد، به من کمک خواهد کرد اگر .......

این برنامه را در همه ی تعطیلات آخر هفته انجام دهید.

هفته دوم- صبح‌ها:

- اگر اعمالم را بیشتر بپذیرم

- وقتی اعمالم را منکر می‌شوم

- آگاه می‌شوم که

شب‌ها:

- اگر با کمبودها و پربودهایم برخورد واقع بینانه داشته باشم

- اگر هراس هایم را بیشتر بپذیرم

- وقتی هراس هایم را انکار می‌کنم

هفته سوم- صبح‌ها:

- اگر تألم خود را بیشتر بپذیرم

- وقتی تألم خود را منکر می‌شوم

- اگر خشم خود را بیشتر بپذیرم

- وقتی خشم خود را منکر می‌شوم

شب‌ها:

- اگر جنسیّت خود را بیشتر بپذیرم

- وقتی جنسیّت خود را انکار می‌کنم

- اگر هیجاناتم را بیشتر بپذیرم

- وقتی هیجانم را انکار می‌کنم

هفته چهارم- صبح‌ها:

- اگر شادی‌هایم را بیشتر بپذیرم

- وقتی شادی‌هایم را منکر می‌شوم

- اگر بخواهم آنچه را می‌بینم ، ببینم و آنچه را که می‌‌دانم، بدانم

شب‌ها:

- اگر آگاهی را به هراس‌هایم راه دهم

- اگر آگاهی را به تألم خود راه دهم

هفته پنجم- صبح‌ها:

- اگر آگاهی زیاد را به خشم خود راه دهم

- اگر آگاهی زیاد را به جنسیت خود راه دهم

- اگر آگاهی زیاد را به هیجان خود راه دهم

- اگر آگاهی زیاد را به شادی‌های خود راه دهم

شب‌ها:

- وقتی به نتایج نپذیرفتن خود فکر می‌کنم

- اگر آنچه را که وجود دارد بپذیرم

- کم کم احساس می‌کنم که

- بزرگترین جنایت در حقّ خود

انکار مثبت‌ها

هر چه را که امکان تجربه کردنش را داشته باشیم می‌توانیم به نداشتن آن تظاهر کنیم.

نیچه می‌گوید: حافظه نظر می‌‌دهد که «من این کار را کردم»، غرور جواب می‌‌دهد «نمی‌توانم این کار را کرده باشم» و سرانجام حافظه تسلیم می‌شود.

می‌توانیم علیه خاطره، حافظه، اندیشه، احساس و اعمال خود قیام کنیم. می‌توانیم به جای پذیرفتن آنچه تجربه می‌کنیم در مقام انکار آن‌ها حرف بزنیم. می‌توانیم بگوییم : «نه من، نه مال من.»

می‌توانیم از پربودهایمان، به اندازه ی کمبودهایمان بهراسیم.

می‌توانم احساساتم را نپذیرم. می‌توانم روحیه‌ام را رد کنم. می‌توانم بگویم که متأسف نیستم. می‌توانم خوشی‌هایم را انکار کنم. می‌توانم خاطره ی اقداماتی را که کرده ام  و از آن شرمنده شدم را در خود سرکوب  کنم. می‌توانم خاطره ی اقدامات غرور‌آفرینم را در خود سرکوب کنم. می‌توانم فراستم را منکر شوم. می‌توانم از پذیرفتن محدودیت‌هایم خودداری کنم، می‌توانم از پذیرفتن توانمندی‌هایم سرباز بزنم. می‌توانم نقاط ضعف خود را پنهان کنم. می‌توانم توانمندی‌هایم را انکار کنم. می‌توانم احساس نفرت به خود را منکر شوم، می‌توانم احساس مهر به خود را انکار کنم. می‌توانم وانمود کنم بیش از آنچه به نظر می‌رسم هستم. می‌توانم وانمود کنم که کمتر از آنچه هستم، می‌باشم. می‌توانم وانمود کنم از آنچه هستم کمتر هستم. می‌توانم جسمم را منکر شوم، می‌توانم ذهنم را منکر شوم.

ممکن است نه تنها از جنبه‌های منفی، بلکه از جنبه‌های مثبت خود هم فرار کنیم.

خودپذیری رکن دوم عزّت‌نفس است.

پایان ...

منبع : تغییر و تلخیص از کتاب روان شناسی عزت نفس- مترجم:مهدی قراچه داغی

مقالات مرتبط:

جمله ها را تکمیل کن !!

14 ویژگی زندگی آگاهانه

خودت باش!خود خودت    

تقویت اعتماد به نفس    

اعتماد به نفس برای یک عمر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.