سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪگی

ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻳﻢ، ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺥ ﻧﻤﻲﺩﻫﺪ.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
عقل و اخلاق چه نقشی در رانندگی دارند؟! 

ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﻦ، ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺪﻩ، ﻧﻘﺺﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻦ، ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ، ﻛﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭ، ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻦ.

ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﻲ. ﺳﺮﻋﺖ غیر ﻣﺠﺎﺯ، ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥﻫﺎ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮﺩ کردن زندگی ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺟﺪﻱ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ.

تصادف


ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ را ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻦ. ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ(ع) ﻓﺮﻣﻮﺩ: لِأنَّ كُلَّ مؤمن مُلجَمُ- ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨﻲ ﻣﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ»..

رفتار انسان نباید به دیگران آزاری برساند، پیامبر(ص) فرمود: المُسلِمُ مِنْ  یَدِهِ سلم المسلمونَ منْ یده و لِسانِهِ - مسلمان كسی است كه مسلمانان دیگر از دست و زبانش در امان باشند.

اگر بتوانیم در هنگام رانندگی و در همه صحنه های دیگر زندگی فرمان های عقل و اخلاق را به كار گیریم و خداوند را بر رفتار خود ناظر بدانیم بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و از جمله رانندگی، جلوگیری به عمل آورده ایم.

باز یادآور می شویم:

غفلت نكنیم، حادثه در كمین است. نكند خدای ناكرده زبان حال ما این بیت باشد كه:

داد غفلت روزگارم را به باد
داد، داد، از دست غفلت، داد، داد!

پی نوشت:
وسائل الشیعه، ج 12 ، ص 278
قاسم انوار، انیس العارفین، مثنوی « فی الندامة والتأسف » 

منبع: دفتر پژوهش هاى اسلامى سازمان زندان‌ها
باشگاه کاربران – گلریزان