تبیان، دستیار زندگی
سیر تاریخی مهریه
سیر تاریخی مهریه
سیر تاریخی مهریه
مطالعه تاریخی حقوق زنان نشان می‌دهد که مهریه در شمار قوانین ابداعی اسلام نیست، بلکه آثار آن در اقوام پیش از میلاد و در قوانین بابِل و سومر دیده می‌شود.