تبیان، دستیار زندگی

انوارالفقاهه اثر ماندگار فقهی

کتاب انوار الفقاهه، از آثار ماندگار فقهی شیخ حسن کاشف الغطاء است که در طول زمان، تحسین خیلی از بزرگان این عرصه را برانگیخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
انوار الفقاهه
این کتاب که ازسوی مركز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مورد  تصحیح و تحقیق قرار گرفته درهفدهمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

شیخ حسن کاشف الغطاء (م 1262 ق)، فرزند کوچک شیخ جعفر کبیر (م 1228 ق)صاحب کشف الغطاء، از فقهای بنام امامیه در عصر خود و معاصر صاحب جواهر بود. کتاب انوار الفقاهه، از آثار ماندگار فقهی او است که در طول زمان، تحسین خیلی از بزرگان این عرصه را برانگیخت.

مرکز احیای آثار اسلامی، تصحیح این اثر را مدت ده سال به دست گرفت که سر انجام در ده مجلد به چاپ رساند. این مرکز، با همکاری مجموعه ای از محققان خود، ابتدا بیش از یکصد نسخه خطی از کتاب انوار الفقاهه یا تصویر آن را در کتابخانه های ایران و عراق، شناسایی و سپس، هیجده اثر را از میان این نسخ برای کار تصحیح آن انتخاب کرد که برخی، دستخط خود مؤلف بودند.

برخی مراحل تصحیح و تحقیق انوار الفقاهه، عبارت بودند از:

آماد ه سازی و گزینش دو دوره از نسخه ها؛ مقابله نسخه چاپی با دیگرنسخ خطی و اشاره به اختلا ف های آنها؛ استخراج احادیث و روایات؛ شرح مفردات سخت و افزودن توضیحات لازم در حاشیه؛ تصحیح لغز شهای نحوی، املایی و علمی؛ افزودن فهرست های فنی.

عناوین مجلدات انوار الفقاهه و با بهای آن، عبار ت اند از:

جلد اول: مقدمه علمی و طهارت؛

جلد دوم: صلاه؛

جلد سوم: زکات، خمس، صوم و اعتکاف؛

جلد چهارم: حج؛

جلد پنجم: تجارت و بیع؛

 جلدششم: قرض، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه ومساقات؛

جلد هفتم: ودیعه، عاریه، وکالت، وقف، هبه، صدقه و وصیت؛

جلد هشتم: نکاح، طلاق و خلع؛

جلد نهم: غصب، مواریث، قضا وشهادات؛

جلد دهم: فهارس.
منبع: خبرگزاری رسمی حوزه