تبیان، دستیار زندگی

آثار برگزیده کتاب سال حوزه؛

شئون معصوم و نقش آن در استنباط

کتاب شئون معصوم و نقش آن در استنباط در قالب پایان نامه ، اثر حجت الاسلام سید محمد رضی آصف آگاه درگروه علمی فقه و اصول در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه اثر برگزیده شناخته شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 شئون معصوم و نقش آن در استنباط
این رساله، که با دو هدف استقصای شئون معصوم و نقش شئون در استنباط تدوین یافته است، برای معصوم  ۱۴ شأن را برشمرده و آنها را به صورت روشمند بررسی کرده است .

* استقصای شئون معصوم:
اندیشوران اسلامی تا کنون تنها به شأن ابلاغ وحی، ولایت و قضاوت توجه کرد ه اند؛ اما این تحقیق کوشیده است دست کم 1۴ شأن را برای معصوم برشمرده و آنها را به صورت روشمند بررسی کند. در این بررسی، ابتدا پیشینه و سپس تعریف، ادله و قلمروِ هر شأن بیان شده است.

* نقش شئون در استنباط:
شئون معصوم در استنباط حد اقل پنچ گونه تأثیر دارد: تأثیر در تعیین موضوع، شناخت سیره نظری و عملی معصوم، استظهار اولی )کشف حکم(، استظهار ثانوی )جمع عرفی( و حل تعارض ادله.

شئون معصوم بعد از استنباط نیز حد اقل دو نقش دارد:
کیفیت اجرای احکام و تزاحم.تأثیر شئون معصوم در تعیین موضوع حد اقل چهارگونه است: شناخت موضوع، تغییر و تبدیل موضوع، تعمیم موضوع، کشف مصادیق جدید.

تأثیر شئون معصوم در استظهار اولی و کشف حکم حد اقل ده گونه است: تمییز احکام شرعی از غیر شرعی، عمومی از اختصاصی، دائمی ازموقت، ثابت از متغیر، الزامی از غیر الزامی، مولوی از ارشادی، ولایی از غیرولایی، عبادی از غیر عبادی، شناخت سنخ احکام، شناخت میزان فتوا به استحباب و عدم کراهت.

تأثیر شئون معصوم در استظهار ثانوی نیز حد اقل سه گونه است: رتبه بندی احکام، عدم حمل بر نسخ و بیان جواز عمل. پس، بر مجتهد لازم است پیش از فتوا، ابتدا مشخص کند نص از چه شأنی صادر شده و آ نگاه با در نظر گرفتن نوع شأن معصوم استنباط کند. استنباط بر اساس شئون در برخی موارد متفاوت با استنباط غیر ناظر به شئون است.منبع: خبرگزاری رسمی حوزه