تبیان، دستیار زندگی
در پایان هفته هشتم امتیاز خورده زده باخت تساوی برد بازی تیم 17 7 14 1 2 5 8 1- ذوب آهن 15 14 18 1 3 4 8 2-استقلال تهران 14 9 13 2 2 4 8 3- پاس 13 11 12 3 1 4 8 4- فولاد 12 13 15 2 3 3 8 5- سپاهان 11 14 21 3 2 3 8 6- پرسپولیس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته هشتم

امتیاز

خورده

زده

باخت

تساوی

برد

بازی

تیم

17

7

14

1

2

5

8

1- ذوب آهن

15

14

18

1

3

4

8

2-استقلال تهران

14

9

13

2

2

4

8

3- پاس

13

11

12

3

1

4

8

4- فولاد

12

13

15

2

3

3

8

5- سپاهان

11

14

21

3

2

3

8

6- پرسپولیس

11

17

17

3

2

3

8

7- برق شیراز

11

16

8

3

2

3

8

8- پگاه رشت

10

12

11

4

1

3

8

9- ابومسلم

10

14

9

4

1

3

8

10- فجر سپاسی

9

14

14

3

3

2

8

11- استقلال اهواز

9

9

8

3

3

2

8

12- شموشك

9

11

7

5

-

3

8

13- پیكان

3

13

7

5

3

-

8

14- سایپا