تبیان، دستیار زندگی
آینه چگونه ساخته شد
آینه چگونه ساخته شد
آینه چگونه ساخته شد
ه شد تاكنون به استخری پر آب نگاه كرده اید؟ آیا دیده اید كه چگونه عكس آسمان و درختان بر سطح آرام آن نمایان می گردد؟ چنین وضعیتی در درون استخر در حقیقت یك آینه است، زیرا آینه چیزی جز یك سطح صاف نیست كه نور را منعكس می ك...
نخستین بار بخاری چه زمانی به كار رفت؟
نخستین بار بخاری چه زمانی به كار رفت؟
نخستین بار بخاری چه زمانی به كار رفت؟
فت؟ در قرن پانزدهم با آنكه در خانه ها "بخاری دیواری" ، عمده وسیله گرم كردن بود ، بخاری آهنی اختراع شد و مورد استفاده مردم قرار گرفت. چرا كه بخاری آهنی از بخاری دیواری مفیدتر بود، زیرا آن را در وسط اتاق قرار...
آیا می دانید برای اولین بار چه كسی و چگونه موفق به عكاسی شد ؟
آیا می دانید برای اولین بار چه كسی و چگونه موفق به عكاسی شد ؟
آیا می دانید برای اولین بار چه كسی و چگونه موفق به عكاسی شد ؟
د ؟ آیا تاكنون عكس جورج واشنگتن را دیده اید؟ چند عكس از آبراهام لینكلن به چشمتان خورده است؟ نخستین روش موفقیت آمیز عكاسی را  "ل. ژ. م. داگر" در سال 1835 پس از مرگ واشنگتن و قبل از انتخاب لینكلن به ریاس...
آیا می دانید باتری الكتریكی و الكترومغناطیس چگونه كشف شد؟
آیا می دانید باتری الكتریكی و الكترومغناطیس چگونه كشف شد؟
آیا می دانید باتری الكتریكی و الكترومغناطیس چگونه كشف شد؟
شد؟ باتری الكتریكی معمولاً افتخار اكتشافاتی كه برای نخستین بار منجر به مشاهده ی جریان الكتریكی شد را به لوئیجی گالوانی ، فیزیولوژیست ایتالیایی (01737-1798)، نسبت می دهند. او در سال 1786 مشاهده كرد كه پای تشریح شده ...
اولین بانكها به چه منظور ایجاد شدند؟
اولین بانكها به چه منظور ایجاد شدند؟
اولین بانكها به چه منظور ایجاد شدند؟
دند؟ در قرون وسطی صرافان ایتالیایی كار خود را در خیابان روی نیمكت های كوچك و بزرگ انجام می دادند كه در زبان ایتالیایی به این نیكمت ها « پانكو» می گفتند. كلمه بانك از این لفظ گرفته شده است. در بابـِل قدیم، مصر و یونان...
اولین كسی كه بستنی خورد
اولین كسی كه بستنی خورد
اولین كسی كه بستنی خورد
خورد! اگر علت همه اختراعات بشر را احتیاج انسان بدانیم، بدون تردید علت اختراع بستنی چیزی جز گرما نبوده است؛ هر چند كه در تاریخ ، اشاره ای به گرما به عنوان علت اختراع بستنی نشده است . از این موضوع كه بگذریم، تار یخ درس...
عینك اولیه را چه كسی ساخت ؟
عینك اولیه را چه كسی ساخت ؟
عینك اولیه را چه كسی ساخت ؟
خت ؟ امروزه بسیاری از زمامداران و سیاستمداران برجسته و مردان مشهور، عینك به چشم می گذارند. جالب توجه است اگر بدانید كه سیاستمداران ادوار گذشته نیز از عینك استفاده می كردند و مشاهداتی دیگر گونه از جهان داشتند و شاید ا...
اولین حلقه ازدواج را چه كسی به دست كرد؟
اولین حلقه ازدواج را چه كسی به دست كرد؟
اولین حلقه ازدواج را چه كسی به دست كرد؟
رد؟ به دست كردن حلقه ازدواج یكی از قدیمی ترین و جهانی ترین  رسوم است . این رسم مربوط به زمان های خیلی قدیم است .  در واقع كسی نمی تواند زمان درست آن را بگوید ؛ اما استفاده از انگشتری  در مراسم ازدواج ب...