تبیان، دستیار زندگی
بان ماه 82 مصاحبه منتشر نشده ای از چارلی چاپلین « دنیا كمی بیشتر از گذشته قانونمند شده ولی فكر نمی كنم شادتر شده باشد.» نشریه گاردین در تازه ترین شماره خود صفحاتی را به چاپ بخشی از یك مصاحبه منتشر نشده با چارلی چاپلین در سال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه منتشر نشده ای از چارلی چاپلین

« دنیا كمی بیشتر از گذشته قانونمند شده ولی فكر نمی كنم شادتر شده باشد.»

نشریه گاردین در تازه ترین شماره خود صفحاتی را به چاپ بخشی از یك مصاحبه منتشر نشده با چارلی چاپلین در سال 1966 اختصاص داد.

چاپلین كه همواره با شخصت كمیك خود در قالب لباس های نامتعارف در فیلم هایش حضور می یافت، این شخصیت به ظاهر فارغ بال از غصه را بخشی از وجود خود می دانسته اما معتقد بوده است نمی توان بدون داشتن آن تراژدی سركوب شده ی درونی و یا حس عمیق دلسوزی و همدردی با مشكلات و رنج های دیگران، كمدین موفقی شد.

او در پاسخ به این پرسش كه آیا كمدی راه نجاتی از تراژدی های فردی است گفته است: من فكر می كنم طنز تضمین كننده سلامت عقل است. تراژدی بخشی از زندگی است اما به همه ما شیوه ای برای مقابله با آن داده شده و این همان طنز است. به عبارتی دیگر ما همه برای مقابله با آن تراژدی به طنز رو می آوریم.

او با اشاره به این كه رئالیسم بخشی حیاتی از كمدی است در مصاحبه خود گفته بود: «در طنز موقعیت هایی پیش می آیند كه عین واقعیت هستند و این، گاه می تواند جنبه نه چندان خنده داری به ماجرا بدهد. برخی مواقع مخاطبان به واقعیت هایی می خندند كه می تواند بسیار خشن باشد. به عبارتی می خندند تا این واقعیت ها، آنها را به گریه واندارد.»

چاپلین در پایان این مصاحبه در پاسخ به این پرسش كه: آیا فكر می كند شخصیت كمدی او با آن لباس های گشاد برای عصر جدید پاسخ گو باشد یا نه؟ گفت: فكر نمی كنم در زمانه كنونی برای آن تیپ از افراد جایی باشد. دنیا كمی بیشتر از گذشته قانونمند شده ولی فكر نمی كنم شادتر شده باشد. بچه هایی را می بینم كه لباس كوتاه می پوشند و موی خود را بلند می كنند. شاید  می خواهند خود را به هیأت شخصیت كمدی من با آن ولنگاری های خاص خودش درآورند؛ اما در زمانه ی كنونی دیگر اثری از آن فروتنی سابق دیده نمی شود. آنها چیزی از آن فروتنی نمی دانند. آن نوع تواضع درونی به عصر دیگری تعلق داشت از این روست كه دیگر نمی  توانم آن گونه نقش های كمدی را دوباره تكرار كنم.