تبیان، دستیار زندگی

مطالعه و شادکامی جوانان، دستاورد تقدیری دوره اول علامه حلی 9 در بخش سمینار

شادکامی بخش مهمی از کیفیت زندگی است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی ، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
مطالعه و شادکامی جوانان، دستاورد تقدیری دوره اول علامه حلی 9 در بخش سمینار
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: تاثیر مطالعه بر افزایش شادکامی جوانان 17 تا 35 سال منطقه 18 تهران
نام مدرسه: دبیرستان علامه حلی 9
نام استاد: آقای حمزه جعفری
دانش آموزان: مهدی درویشی، حبیب بکیان،‌ علی حسین زرگری
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مطالعه بر افزایش شادکامی است که در جامعه جوانان 17 تا 35 سال منطقه18 تهران انجام شده است. شادکامی بخش مهمی از کیفیت زندگی است. از شاخصه های توسعه هر کشوری هم میزان مطالعه جامعه و مردم است. برای انجام پژوهش حاضر از 38 جوان در رده سنی 17 تا 35 سال به عنوان جامعه آماری بهره گرفته شده است.
روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر توصیفی همبستگی است. داده های این تحقیق از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه محقق ساخته میزان مطالعه به دست آمده است. همبستگی میان مطالعه و شادکامی 0.29 است که البته چشمگیر نیست.
از یافته های این تحقیق می توان در امور سیاست گذاری کتابخوانی و افزایش میزان مطالعه جوانان استفاده کرد.
مقدمه:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی همبستگی بین مطالعه و افزایش شادکامیاست که در جامعه جوانان 17 تا 35 سال منطقه 18 تهران انجام شده است. شادکامی و افزایش وضعیت سرزندگی مردم از مسائل مورد اهمیت جامعه شناسان و روان شناسان است.
شادکامی معیاری پر اهمیت از زندگی است.
این تحقیق مطالعه را بر مبنای تعریف فرهنگ عمید به معنای اطلاع یافتن از چیزی با ادامه نظر در آن معنا می کند. شادکامی یعنی ارزش مثبتی که برای خود قائل هستیم. شادکامی را تجربه ای از خوشحالی می دانند.
با بهره گیری از پژوهش های انجام شده، داده های آماری و مشاهدات کیفی حاکی از نا مناسب بودن سرانه مطالعه در کشور هستند. حال اگر این بی توجهی به فرآیند مطالعه باعث بیماری های جدی فرهنگی و اجتماعی شده و می تواند بر فرهنگ ملت ها آسیب جدی را وارد کند، در نتیجه با این وضعیت مورد مشاهده افزایش سرانه مطالعه و بهبود وضعیت آن حائز اهمیت فراوانی است.
فرضیه تحقیق
فرض تحقیق حاضر برآن است که بین میزان مطالعه و شادکامی در جوانان 17 تا 35 سال منطقه 18تهران همبستگی آماری وجود دارد.
نوآوری پژوهش
هدف غایی از انجام پژوهش حاضر ارائه و بیان اهمیت مطالعه و کتابخوانی و تاثیر آن بر افزایش شادکامی و در نهایت افزایش رضایت از زندگی می باشد. با توجه به این مورد که مطالعه در وضعیت نامناسبی قرار دارد و همچنین تاثیر پر اهمیت شادکامی در رضایت از زندگی بر کسی پو شیده نیست، در این پژوهش تاثیر این دو متغیر در جوانان 17 تا 35 سال منطقه 18 است.
سوالات پژوهش:
1.کتابخوانی چیست؟
2.شادکامی چه مولفه روانشناختی است؟
3. آیا کتاب خواندن و مطالعه بر روی افزایش شادکامی و بهزیستی در نوجوانان 17 تا 35 سال موثر است؟ 
بحث و نتیجه گیری
تحلیل داده ها نشان می دهد که بین دو متغیر میزان مطالعه و شادکامی همبستگی وجود دارد. میزان همبستگی بین مطالعه و شادکامی چشمگیر نیست.
مطالعه کردن از دید پژوهش حاضر علاوه بر خواندن به طور سطحی و گذرا تعمق و اندیشه در مطالعه معنا می گردد. افراد اهل مطالعه علاوه بر نتایج این تحقیق از ویژگی های مشارکت پذیری، توانایی رهبری و... برخوردار هستند. شادکامی بخش وسیعی از سلامت روان را شامل می شود. شادکامی در تعریفی به عنوان حس رضایت از وضع موجود معنا می شود که این عوامل در پنج حیطه رضایت از زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خُلق مثبت مورد بررسی قرار می گیرد.

 بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: محبوبه همت