وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
"حسن روستای ما گازکشی شده حسن "، "حسن خیلی خطرناکه حسن " ، حسن اینجا که چیزی نیست طناب روبه اون ببندیم حسن " اینها جملاتی آشنا است برای کسانی که درماههای اخیرتیزرشرکت گازرادرخصوص رعایت نکات ایمنی گازرسانی به روستاهای کشورازسیمای جمهوری اسلامی مشاهده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حسن خیلی غریبی حسن!!

تیزرشرکت گاز

"حسن روستای ما گازکشی شده  حسن "، "حسن خیلی خطرناکه حسن " ، "حسن اینجا که چیزی نیست طناب روبه اون ببندیم حسن " اینها جملاتی آشنا است برای کسانی که درماههای اخیرتیزرشرکت گازرادرخصوص رعایت نکات ایمنی گازرسانی به روستاهای کشورازسیمای جمهوری اسلامی مشاهده مینمایند.

به این جملات لطیفه های اخیرمنتشرشده ازطریق شبکه پیام کوتاه ارتباطات سیار رانیزبایداضافه کردکه برملا کننده واقعیتی فراترازآنچه مدیران شرکت گازبدنبال آن هستند،میباشد.

زیرابه راحتی میتوان به این درک رسیدکه بیشترازآنچه فرهنگ استفاده ازگازشهری ورعایت نکات ایمنی ازاین آگهی ها درذهن مردم جای گرفته باشد فرهنگ تخریب اسماء متبرک است که هدف قرارمیگیرد.

ناپختگی آشکار دراین انمیشن به راحتی برهربیننده ای این نکته را القاء میکندکه تولیدکنندگان این تیزر باطراحی چهره فردی که ازنظرظاهرنه تنها سیمای حسنه ای ندارد بلکه برحسب اتفاق ! فردی کچل ودارای شاخصه ساده لوحی است نه به پیشینه این اسم ونه به بازخوردهای روانشناسی وجامعه شناسی ازاین تیزرکمی فکرکرده اند.

بدترازآن زمانی است که شورایی به نام شورای نظارت برتولیدوپخش تیزرهای تبلیغاتی درصداوسیمای جمهوری اسلامی نیزبراثرتخریبی این چنین پیامهایی کمترین توجهی نکرده وباتائیدپخش این آگهی برغربت نام "تنها ترین سردار" می افزایند.

کارشناسان دینی واجتماعی براین مسئله متفق القول هستندکه پیامهای پخش شده ازرسانه ملی بسیارفراترازبرنامه های دیگراین رسانه ویا هروسیله فرهنگی واطلاع رسانی  ازجمله کتاب ، روزنامه ،نرم افزار،اینترنت و... برجامعه تاثیرگذاربوده ودراین میان کودکان ونوجوانان بیشترازهرکسی دربرابراین تیرنقش هدف وسیبل مقابل راایفا میکنند.

تیزرشرکت گاز

نکته اینجاست که اسمها بایدبیانگروتداعی کنندشخص وکارکتر اجرایی آن باشدنه آنکه برخلاف شخصیت اصلی نام به ایفای نقش بپردازند.اسم ها نزدافراددارای ارزش وبهای خاصی است بطوریکه شایدهرگزکسی حاضربه عوض کردن اسم خودبانام دیگری حتی اگردارای معنای لطیف تری هم باشدنشود.

نه تنها درایران وفرهنگ اجتماعی مردم آن  نامگذاری کودکان ازجایگاه بالایی برخورداراست بلکه این سنتی فراگیردرتمام اقصی نقاط جهان بوده وهرپدرومادری روزهایی اززندگی خودراصرف تعیین نام فرزندخودمینماید.

این اصل درمیان مادران ازارزش بسیاربالاتری برخورداراست زیراکمتری مادرپیدامیشودکه ازدوران نوجوانی خودبه این مسئله فکرنکندکه برای فرزندخودچه نامی خواهدگذاشت .

درمیان ایرانیان نامهای اسلامی واصیل ایرانی برخلاف برخی ملل جهان نه تنها ازقواعدواصول خاصی پیروی میکندبلکه این نامها یادآوررشادتها , ازخودگذشتی وسلحشوری افرادی است که گاه درغربت تاریخ وناملایمات فرهنگی بسرمیبرند

 

مطبوعات ورسانه هاحداقل بایدازنامهای مذهبی "محمد" مهربانی ومهرورزی، "علی" عدالت وحکومت پاک ،" حسن " حلم ،بردباری وذکاوت دراداره جامعه اسلامی،"حسین " ازخودگذشتگی وایثار،"سجاد" عبودیت وانتقال فرهنگ ،" باقر"کشف علم و....وازنامهای ملی "کاوه" ظلم ستیزی ،"رستم " خصلت پهلوانی ومرزبانی ازآب وخاک میهن وطهماسب ،کورش وداریوش و...عدالت درحکومت وتکیه براصالتهای مثبت وکهن ایران زمین رامتصورسازند.

اگرچه خصلتهای یادشده ونامهای برده شده بخش کوچکی ازفرهنگ بزرگ واصیلی است که درجامعه ایران وتاریخ پرگهر آن که با اسلام آوردن ایرانیان به تعالی هرچه باشکوه ترنزدیک ونزدیکترشده ولی بایددیدکه درحفظ ،نگهداری وگسترش این فرهنگ این ابزارهای فرهنگی چه نقشی داشته ومیتوانندداشته باشند.

تیزرشرکت گاز

قطعا تولیدوپخش تیزرها وانمیشن ها نه تنها نقطه منفی رسانه نیست بلکه آیتمی باپتانسیل بالاست که میتواند به راحتی برهدفی که گوشه ای ازآن دربالایادآورشدنقش به سزایی ازخودبرجای بگذاردودستندرکاران آن با تسلط ویا استفاده ازعلم جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی ازاین ابزاربرای بهبود این مهم بهره ببرند.

همانگونه که درتیرزهای تبلیغاتی پلیس افرادساده لوح ومتخلف دارای نامهایی هستندکه مخرب فرهنگ جامعه نیست میتوان ازاین الگوبرای دیگرپیامهای کوتاه وبلنددررسانه ملی بهره بیشتری گرفت.

بدنیست مدیران صداوسیما که درجمع آوری نظرسنجی های متفاوت دست طولایی دارندیک نظرسنجی کوچک ازجامعه ایران بافرهنگ شیعی اش رابااین موضوع ترتیب دهندکه پس ازپخش این تیزرویاکارتون هایی براساس داستانهای ضدفرهنگی "حسن کچل "و"حسن بقال " ،چنددرصد خانواده های ایرانی حاضرهستند این نام زیبا که ازلطافت وارزش خاصی برخورداراست رابرای فرزندان خودانتخاب نمایند.

 

حسینی گوینده بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران

منبع: البرز

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین