تبیان، دستیار زندگی

 طراحی و ساخت مدل مدرسه نوین، دستاورد برتر دبستان پژوهشگران در بخش غرفه

آموزش و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن از زمان های ﺑﺴﯿﺎر دور ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
طراحی و ساخت مدل مدرسه نوین، دستاورد برتر دبستان پژوهشگران در بخش غرفه
مقطع: دبستان
موضوع: طراحی و ساخت مدل مدرسه نوین با توجه به پارادایم های جدیدیادگیری
نام مدرسه: دبستان پژوهشگران
نام استاد: خانم فهیمه حسنی
دانش آموزان: عسل توده فدوی، صبا خیر خواه، مبینا مسعودی، یاسمین داودی فر، نیلوفر ریاحی

چکیده:
آﻣﻮزش و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن از زمان های ﺑﺴﯿﺎر دور ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ. و از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ نسل های ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ. از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﯿﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮرﺗﺎب و ﻏﯿﺮ ﻧﻮرﺗﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋگی های ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ها ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ  ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎسب ترین آن ها را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮرﻣﺎن از رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﭙﺮدازد.  
طراحی و ساخت مدل مدرسه نوین، دستاورد برتر دبستان پژوهشگران در بخش غرفه
مقدمه:
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﻋﻬﺪه دار وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎد دﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در دل ﺧﻮد ﮔﺮایش هایی دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ها ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ای ﻧﻮﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد دوره ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ها را ﺑﻪ:
ابزار و وﺳﺎﯾﻞ مواد آﻣﻮزﺷﯽ، نظام های درﺳﯽ، نظام های آﻣﻮزﺷﯽ، نظام های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طبقه بندی کرد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره ﻫﺎ، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ درس ﺑﺪﻫﺪ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه تری ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ را ﻧﻤﻮد. ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﻧﺘﺨﺎب وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ها و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. 


ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ مهم ترین ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﻟﺰوم ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد:
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
رﻓﻊ، ﮐﺎﻫﺶ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮاس ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدی و ﻣﻮﺛﺮ

  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم:محبوبه همت