• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/02/18
  • تاريخ :

راهنمای معلم

معلم

چکیده

 در این آزمایش واکنش های گرماگیر و گرماده را  مقایسه می کنیم. 

 

توضیح اولیه

 

به مدت 30 دقیقه هر 5 دقیقه یک بار، دمای آب در هر بشر را اندازه بگیرید:

بشر حاوی آب اگر به شدت هم زده شود، به علت انتشار انرژی جنبشی حاصل از هم زدن، دمای آن در اثر این هم زدن زیاد می شود، کلرید کلسیم تا زمانی که به طور کامل حل نشده دمای آب را افزایش و نیترات آمونیوم نیز تا زمانی که به طور کامل واکنش نداده دمای آب را کاهش می دهد.

 

دمای آب در کدام بشر زیاد می شود؟ در کدام یک کاهش می یابد؟

آمونیوم نیترات آب را سرد و کلسیم نیترات آن را گرم می کند. اگر آب را به شدت هم برنید، دمای آن در بشر اول کمی زیاد می شود.

 

چرا دمای آب در بشری که هیچ واکنشی در آن انجام نشده، افزایش می یابد؟

انرژی هم زدن که در آب انتشار می یابد، دمای آن را کمی بالا می برد.

 

پس از حل شدن کامل آمونیوم نیترات و کلسیم کلرید در محلول، دما چه تغییری می کند؟

پس از واکنش کامل مواد، دمای محلول به دمای محیط می رسد. انرژی گرمایی بین پیوندهای شیمیایی ماده افزوده شده و آب به محیط اطراف (  هر جا به جز آب مثلا بشر، دست دانش آموز که بشر را لمس می کند ) جریان می یابد.

 

فرض کنید به جای بشر، آزمایش را در یک فنجان یا لیوان پلی استیرن انجام دهیم. در مقایسه با بشر آیا ظرف با سرعت بیشتر به دمای محیط می رسد یا کمتر؟ چرا؟

واکنشی که اتفاق می افتد همان واکنش  قبلی است اما انرژی انرژی گرمایی به سادگی قبل به هوای اطراف لیوان منتقل نمی شود. در نتیجه تغییرات دمایی بزرگ تر است و سرعت رسیدن به دمای محیط کندتر.

 

مترجم: راضیه کریمی

UserName