• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/02/10
  • تاريخ :

بی وزنی؟ درست نیست!

توضیح اولیه

اشتباه می کنید! عقربه عدد دیگری را برای وزنه نشان می دهد، اما تا چه عددی؟ Drop it را کلیک کن تا این را مشاهده کنی.

توجه: دوربین همراه وزنه به پایین می افتد.

 

خلاصه اش کن

 

مترجم: فاطمه وفایی

UserName