تبیان، دستیار زندگی
  آکادمی اسکار به طور کامل عقب نشست
آکادمی اسکار به طور کامل عقب نشست
آکادمی اسکار به طور کامل عقب نشست
مسئولان برگزاری مراسم جوایز اسکار بعد از آن که در چند روز گذشته آماج شدیدترین حملات از سوی بزرگان صنعت سینما قرار گرفته بودند، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و اعلام کردند تمامی مراسم به صورت زنده پوشش داده می‌شود