تبیان، دستیار زندگی
بازخوانی فیلم در بازتولید فتوشاپی
بازخوانی فیلم در بازتولید فتوشاپی
بازخوانی فیلم در بازتولید فتوشاپی
نظریه مرگ مولف بارت به این گزاره منتهی می شود که با خلق اثر، خالقش می میرد اما اثرش در خوانش های مختلف و مستمر مخاطبان استمرار یافته و به حیات خویش ادامه می دهد.مراد از مرگ مولف، مرگ جسمانی و روانی او نیست بلکه تاکیدی است بر این معنا که یک اثر فارغ از نسب
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
ی بریدن فیلم و سر هم چسباندن تكه های فیلمبرداریشده را به عهده دارد. Cutter متصدیبرق متصدی اصلی برق صحنه . مسئول نور دادن به صحنه كه زیر نظرفیلمبردار كار می كند. Gaffer متصدی دوربینفیلمبرداری كسی كه پشت دوربین فیلمبرداری می ن...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
در اصل به شیوه واقع گرای سینمای ایتالیا بین سالهای 1913 تا 1916 بر میگردد که فیلم های ایتالیایی تحت تأثیر نوشته های رئالیست ادبیات سیسیلی قرن نوزدهم،به مسائل انسانی بر زمینه های طبیعی می پرداخت. Neorealism نرم کردنتصویر فیلم...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
شت مایلی شمال غربی شهر لوس آنجلس واقع در ایالتكالیفرنیا كه به عنوان مركز صنایع فیلمسازی آمریكا، محل تجمع استودیوهای بزرگ وسمبل فیلم، و سینما و تمام تجمل و فانتزی و زیبایی های وابسته به آن شناخته شدهاست. Hollywood هنر پیشه یبد...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
یك گروه فیلمبرداری كمكی كه قسمت هایی از فیلم را كه معمولاً درخارج از استودیو می گذرد و در آن هنر پیشه های اصلی شركت ندارند فیلمبرداری میكند. Second Unit وامپ در سینما مجازاً زن خون آشام، زن افسونگر و خانمان بر انداز؛ زنزیبای ...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
با نیاز سناریو و نظر كارگردان و سایر اعضای درجهاول كادر تهیه ی فیلم، طرح دكورهای فیلم و اماكنی را كه داستان فیلم در آنها میگذرد، می ریزد و بعد با نظارت او این اماكن ساخته می شود. Set Designer طراحهنری طراح، مطابق با تاریخ و ...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
ن فیلمبرداری. Lens عدسیآنامورفیك عدسی خاصی كه موقع فیلمبرداری جلوی دوربین قرار می دهند تا میدان «دید»ی تقریباً دو برابر معمول را بتواند فیلمبرداری كند. Anamorphic Lens عدسی تـلهفتو عدسی مخصوص فیلمبرداری از راه دور . Tele...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
ان فیلمبرداری معمولاً صدای فیلم (سر و صداها و گفتگوها، به جز موسیقی) همزمان با فیلمبرداری ضبط می شود، ولی در مواردی هم فیلمرا (بدون صدا) می گیرند و بعداً صدا را در استودیو دوبله ضبط می كنند و روی فیلممی آورند. Post-Synchroniz...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
سكار» رجوع شود. Academy Award جرثقیل جرثقیل مخصوص فیلمبرداری كه پایه اش متحرك است و یك بازوی بلند دارد كه برانتهای آن سكویی است و بر این سكو دوربین فیلمبرداری و مسئول دوربین قرار می گیرد.با این جرثقیل می توان از ارتفاع حدود 7...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
استودیوی وسیع و مجهزی كه در اواخر دهه ی 30 در حومه ی  « رم » ساخته شد وتحت نظارت دولت قرار گرفت. « چینه چیتا » كه به ادعائی بزرگترین استودیو ی فیلمسازی اروپاست چهارده « پلاتو » ی مخصوص فیلمبرداری به وسعت های مختلف و سه ب...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
مقابلش « داخلی »interior، در سناریو یكی از دو كلمه مشخص كننده ی هر فصل ازماجراست. Exterior خلاصهداستان خلاصهقصه و سناریوی فیلم كه در یكی دو صفحه به طور فشرده تنظیم شدهباشد. Synopsis [ بازگشت به صفحه قبل ]...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
مدرسه معروف تربیت هنرپیشه تاتر و سینما در آمریکا که در سال 1947 بوسیله ی « ایلیاکازان » و  « چریل کرافورد » در نیویورک ایجاد شد. Actors" Studio آنونس (برنامه آینده فیلمکوتاهی که برابر با سه چهار دقیقه برای معرفی و تبلیغ ...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
یلم « وسترن» Horse Opera اسکار جایزهایست به صورت مجسمه ای مطلا در حدود 30 سانتی متر که آکادمی علوم و هنرهای سینمایآمریکا سالی یک بار در زمینه های مختلف فیلم سازی ( بازیگری، کارگردانی، تهیه،فیلمبرداری و ... ) اعطا می کند. توزی...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
( معمولاً بر حسب میلی متر ) از مركز سطح خارجی عدسی تاسطح فیلم. Focal Length فاین كات برش ریز و دقیق، وصل «نما» ها و صحنه ها به هم، به گونه ای كه فیلم جریانو بیانی روان، بدون جهش و تمیز داشته باشد. Fine Cut فرمالیزم -گرایش و ت...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
نما» به «نمای» دیگر. عوض شدن صحنه با یك جهش (قطع) ساده. cut كاتموازی به « تدوین موازی » رجوع شود. Intercut كادر ثابت (فیكسدفریم ) هنگامی كه فیلم در یك تصویر به خصوص از حركت می ماند و ثابت میشود. Fixed Frame كارتون اصلاً یعنی ...
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
فرهنگ و اژه های سینمایی
ی تصویر و صحنه ی فیلم می آید ( گوینده اش دیده نمیشود ) و صحنه را همراهی می كند. گفتار ممكن است شرح خود صحنه باشد و یا ربطی بهتصویری كه می بینیم نداشته باشد و موضوع دیگری غیر از واقعه ی روی پرده را بیانكند. Narration Commentar...