تبیان، دستیار زندگی

هدایت کسی که علیه قرآن کتاب نوشت

نمی گویم به او اعتراض کنید بلکه می گویم پاسخ او را بدهید یا چند سوال از او بنمایید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
هدایت کسی که علیه قرآن کتاب نوشت
ابن شهر آشوب در "المناقب ج 4 ص 424" نقل ڪرده است ڪه فیلسوف عرب اسحاق ڪندی ڪتابی علیه قرآن نوشت و گمان می ڪرد با نگارش این ڪتاب می تواند از ارزش و جایگاه رفیع ڪتاب آسمانی مسلمانان بڪاهد.
او دائماً در منزل خود به گردآوری مطالب بود و تصور می ڪرد می تواند تهافت یا اختلاف و تناقض در قرآن پیدا ڪند.
روزی یڪی از شاگردان ڪندی نزد امام عسڪری علیه السلام آمد. امام فرمود: آیا ڪسی میان شما نیست ڪه پاسخ استاد خود را بدهد و او را از این ڪار بازدارد؟!
وی پاسخ داد ڪه ما شاگردان او هستیم و چگونه شاگرد می تواند به استاد خود اعتراض ڪند.
امام علیه السلام به او فرمود: نمی گویم به او اعتراض ڪنید بلڪه می گویم پاسخ او را بدهید یا چند سوال از او بنمایید.
سپس امام فرمود: آیا هر چه بگویم به استاد خودت می رسانی؟ عرض ڪرد: آری.
امام عسڪری علیه السلام فرمود: پیش استادت- اسحاق ڪندی- رفته و با ڪمال مهربانی و ملاطفت و نرمی و الفت به او بگو: مساله ای را می خواهم سوال ڪنم. وقتی او رخصت داد بگو:
آیا معنای این آیات شریفه قرآن همان چیزی است ڪه شما فهمیده ای؟ و آیا احتمال ندارد این آیات معنای دیگری داشته باشد؟
حتماً پاسخ خواهد داد ڪه احتمال دارد معنای دیگری داشته باشد. سپس به او بگو: شاید خدای متعال از این آیات شریفه معنای دیگری غیر از آنچه تو فهمیده ای اراده ڪرده باشد.
آن شخص نزد ڪندی آمد و دقیقاً آنچه را امام عسگری علیه السلام بیان فرموده بود به استاد خود عرضه نمود.
اسحاق ڪندی بسیار به فڪر فرو رفت و گفت احتمال دارد معنای این آیات قرآن چیزی غیر از آنچه من فهمیده ام باشد. سپس گفت: تو را قسم می دهم بگویی ڪه چه ڪسی اینها را به تو آموخت؟ می دانم هرگز عقل تو به این چیزها نمی رسد.
وی پاسخ داد: ابومحمد حسن عسڪری علیه السلام
ڪندی گفت: راست می گویی چنین سخنانی جز از خانه او بیرون نمی آید. سپس ڪندی آتش آورده و تمام ڪتابهایی ڪه در این موضوع نوشته بود، آتش زد.
 این است روش برخورد امام عسڪری علیه السلام با ڪسانی ڪه مبارزه علمی با قرآن می نمودند و امام هم روش علمی و تحقیقی را به ڪندی آموخت و هم او را موعظه نموده و به راه راست هدایت فرمود.
منبع:
کانال حجت الاسلام استاد عابدی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.