تبیان، دستیار زندگی

سفر روح و انتقادات وارده بر آن

چنانچه اكنكار معتقد است اگر تنها راه دستیابى به هدف معنوى كه در پس زندگى وجود دارد ، انجام سفر روح باشد . لاجرم نقش صدها ، بلكه هزاران پیامبر الهى و مبلغ معنوى را نادیده گرفته است ، كسانى كه همواره در مورد هدف هاى معنوى سخن گفته اند و برخى از شاگردان ایشان بارها به انجام سفرهاى روحى و مكاشفات گوناگون اذعان كرده اند . ( سفر روح در خدمت آموزه هاى دینى است نه بلعكس .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


سفر روح و انتقادات وارده بر آن


لطفا نسبت به نظریه سفر روح در اکنکار و انتقادات وارده بر آن، توضیح دهید.

 در مكتب اکنکار، مهم ترین و شاید تنها ترین روش براى حل مشكلات زندگى ، فراگیرى و تمرین عملى اى بنام « سفر روح » می باشد که انتقادات فراوانی بر آن وارد میباشد.
در این عرفان مى خوانیم : تمامى نوع بشر به دو گروه تقسیم مى شوند . مانوموخ ها و گوروموخ ها . معناى این دو كلمه یكى مانوموخ یعنى كسى است كه از اوامر ذهنش پیروى مى كند و دیگرى گوروموخ به معناى شخصى است كه از ماهانتا ، استاد حق در قید حیات ( مكتب اكنكار ) تبعیت مى كند . مانوموخ ها تابع ذهن هستند و هوس هاى او را اطاعت و به میلش حركت مى كنند . چنین شخصى برده ذهن و نفسانیت آن است و لیكن شخصى كه همواره روى به استاد حق دارد انسانى آزاده است . . . استاد حق راه را به او نشان مى دهد و هیچكس تا به حال نتوانسته كه آن را بدون كمك وى و به تنهایى بیابد . سفر روح و به كار گرفتن روشى كه اك نام دارد ( سفر روح ) گریز ناپذیر است . ( پال توئیچل - سرزمین هاى دور ، 1379 : 374
ارزش سفر روح در اكنكار بسیار پیچیده تر و با اهمیّت تر تبلیغ مى شود . زیرا اساس تعلیمات اكنكار نهفته در سفر روح است . در برخى از كتب اكنكار ، صرفاً لفظ اكنكار به معناى سفر روح یا عبارات و كلماتى با همین مضمون تعریف شده است . پال پوئیچل مى گوید : مقصود اصلى از سفر روح یافتن اقلیم بهشتى خداست . سفر روح كلید اصلى براى گشودن اسرار جهان معنوى است . این ، وسیله اى است براى رسیدن به اقلیم روح كه به عنوان سرزمین بهشت شناخته شده است . جایى كه خدا سرچشمه خود را در مركز تمامى هستى ها تأسیس كرده است . جداى از این حقیقت ، ما مقصودى دیگر براى اكنكار در جهانى كه در آن زندگى مى كنیم مى یابیم و آن حل مسائل زندگى مان از طریق سفر روح است . ( پال توئیچل - اكنكار كلید جهان ، 1379 : 235 ( همچنین در این مکتب، یكى از علل آشفتگى امرزوى و رنجش انسان در طى سالیان را ، نادیده گرفتن مطالعه روش هاى جدایى روح از بدن توسط رهبران سیاسى و روحانى میداند . اهمیّت چنین مطالعه اى واضح است ، زیرا تنها راه رسیدن و دستیابى به علم لایتناهى ، رها ساختن روح است از زندان تن قبل از مرگ . روش ارادى خارج ساختن روح از كالبد ، مستلزم استفاده از عالى ترین متون است و مهم ترین مشغله پویندگان حقیقت را تشكیل مى دهد . ( همان ، 23 ( هرگز كسى كه در وضعیت آگاهى انسانى به سر مى برد ، در خصوص بر طرف كردن مشكلات موفقیتى حاصل نكرده است . حتى ناجیان و پیشوایان مشهور تاریخ هم كه در میان آدمیان به سر مى برده اند بر این اعتراف بوده اند كه استفاده از قدرت هاى روانى طریق نهایى نیست . آنها مى دانند كه در وضعیت آگاهى انسان مى شود روند مشكلات را تحت كنترل گرفت و لیكن حل این مشكلات از دیدگاه جهان مادى و در این دنیا ممكن نیست . امّا اگر در وضعیت آگاهى معنوى ( سفر روح ( به سر بریم موفقیت حقیقى نصیبمان خواهد شد . ( براد استایگر ، 1380 : 250

مزایاى سفر روح در مكتب اكنكار بسیار پر جلوه تبلیغ شده است زیرا منافع سفر روح در عین ظرافت ، متضمن دستیابى به افق هاى دور دست است . ( اكنكار معتقد است كه ) هنگامى با تجربه شخصى در مى یابیم كه فراسوى كالبد مادى داراى حیات هستیم از وحشت مرگ رها مى شویم و نگرانى كمترى را به خود راه مى دهیم.
پال توئیچل مى گوید : وقتى در طى تجربیات درك كنیم كه خود جزئى از خدایى هستیم كه به ما عشق مى ورزد ، عشق بیشترى را در زندگى خود جارى و نگرانى یا بیگانگى را كمتر احساس مى كنیم . وقتى به تجربه در مى یابیم كه هدفى معنوى در پس زندگى وجود دارد احساس توانایى مى كنیم . ( كرامرتاد و منسون داگلاس ، 1380 : 21 ) هنگامى كه شخصى قادر به انجام سفر روح در هر حدى باشد ، مى تواند از بالا به مشكلات دنیایى اش نگاه كند و به همان صورتى كه یك معماى تصویرى بچه ها را حل مى كند كنترل آن مشكلات را به دست گیرد . این بدان معنى است كه به جاى آنكه مسائل را از سطح افقى ببینیم باید از بالا به آنها نگاه كنیم . این نگاه ماورایى فرصت آن را فراهم مى آورد كه بالاتر از آنچه متبحرین علوم ماوراالطبیعه كمربند نگرانى ها مى خوانند قرار بگیریم . و با مستقر شدن در چنین موقعیتى ، قادر به یافتن هر آنچه احتیاج به تنظیم دارد خواهیم بود . از چنین موقعیتى همچنین مى توان دریافت كه كدام قسمت از بدن انسان احتیاج به درمان دارد و یا اینكه چگونه مى توان موقعیت مالى را تنظیم كرد و نیز از پس سایر مسائل پر اهمیّت در این دنیا بر آمد . ( پال توئیچل ، 1379 : 236
در مورد این نظریه ایرادهاى متفاوتى عنوان مى شود كه در زیر به برخى از آنها اشاره مى شود.

 در مكتب اكنكار سفر روح براى رسیدن به اقالیم معنوى و در نتیجه رهایى از دردها و رنج ها ، عامل اساسى پیروزى بر اضطراب ، ترس و نارامى است . از این رو ، در تحقق این ایده ، تمرینات فراوان معنوى ارائه مى شود ، كه اغلب در جهت رها ساختن روح از جسم است . حال آنكه در ادوار گوناگون استادان و كتاب هاى گوناگونى وجود داشته است كه همگى راه هاى خارج ساختن روح از بدن را تعلیم مى دادند و هیچ گاه محاسن و منافع سفر روح را بزرگتر و یا پرارزش تر از تعالیم گوناگون ادیان بزرگ معرفى نكرده اند . ضمن اینكه برخى از استادان عرفانى به داشتن سفر روح ، مكاشفات عرفانى و تجربیات دینى مشهور بودند و چنین ادعایى را نكرده اند
 چنانچه اكنكار معتقد است اگر تنها راه دستیابى به هدف معنوى كه در پس زندگى وجود دارد ، انجام سفر روح باشد . لاجرم نقش صدها ، بلكه هزاران پیامبر الهى و مبلغ معنوى را نادیده گرفته است ، كسانى كه همواره در مورد هدف هاى معنوى سخن گفته اند و برخى از شاگردان ایشان بارها به انجام سفرهاى روحى و مكاشفات گوناگون اذعان كرده اند . ( سفر روح در خدمت آموزه هاى دینى است نه بلعكس .
 در عرفان اكنكار ، آرامش حاصل از سفر روح به این معناست كه سالك اقالیم بهشتى یا اقالیم خدا را مى یابد . بنابراین وارد بهشت و از اوصاف آن مطلع مى شود . ضمن اینكه در آنجا جواب تمام مشكلات دنیوى خود را مى یابد ، حتى قادر مى شود اوضاع اقتصادى خویش را سر و سامان دهد . این ادعاى بزرگى است كه اگر اثبات مى شد وضعیت زندگى و كمیت سالكان اكنكار چنین نبود . این نظریه صرفا ادعایى تبلیغاتى است .
 اینكه عارف چگونه بر مشكلات دنیوى پیروز مى شود و به آرامش دست مى یابد ، همان بود كه در بحث « آرامش به تعبیر عارف » بیان شد . در عرفان اسلامى عارف حالات گوناگونى را تجربه مى كند . سفر روح و مكاشفات عرفانى و . . . همه جزئى از حالات سالك در عرفان اسلامى است . از این رو سزاوار نیست اكنكار تمام ادیان بزرگ ( از جمله اسلام ) را فاقد هر گونه راه و روش در جهت كسب آرامش و رستگارى بداند . .
 به نظر مى رسد در دنیاى مدرن كه انسان ها دچار بزرگترین رنج هاى روحى و آزارهاى روانى شده اند ، ترویج « سفر روح » نه تنها موجب آرامش روح نشود بلكه به علت ایجاد نوعى توهمات یا برداشت هاى نامناسب از تجربیات سفر روحى ، دچار آزارهاى روحى نیز شوند.
منبع:پرسمان
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .