تبیان، دستیار زندگی

معنای مسیح و فرق آن

مبانى كلام مذهب ارتودوكس محصول ذوق كلامى یونان است ، چرا كه علما و متكلمان این مذهب ، یونانى بودند. كلیساى ارتودوكس در یونان گسترش زیادى پیدا كرد و بخشهائى از آسیاى صغیر و اروپا و... را در برگرفت . كلیساى مزبور در روسیه نیز پایگاه داشت و نفوذ آن تا انقلاب 1917 میلادى و غلبه كمونیزم ، ادامه داشت .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
معنای مسیح و فرق آن
مسیح به چه معناست و مسیحیت چه نامهای دیگری دارد و فرقه های آنرا نام ببرید.
مسیح، به انگلیسی( Christ)، در عهد عتیق به معنی پادشاه یا كاهنی است كه با روغن مقدس مسح شده است. در عهد جدید، مسیح به شکل یک لقب برای عیسی استفاده شده است و به طور عام "مسیح" به عنوان مترادف با حضرت عیسی(ع) در نظر گرفته می شود. مسیحیت به سه فرقه بزرگ : كاتولیك ، ارتودوكس و پروتستان تقسیم شده است. فرقه هاى كوچكى نیز وجود دارد.در تاریخ مسیحیت اولین تجزیه و تقسیم مهم با تشكیل كلیساى ارتودوكس ‍آغاز شد. مسیحیانى كه به نام پیروان مسیحى اورتودوكس شناخته شدند و مسیحیت شرقى را به وجود آوردند، آن گروه از مسیحیانى هستند كه بر اثر اختلاف عقیدتى به تدریج از كلیساى كاتولیك روم جدا شدند و در اواسط قرن یازدهم میلادى به طور نهائى كناره گیرى كردند. علت این جدائى اختلاف بین روم بیزانس غربى و روم شرقى بود. در نظر ارتودوكسهاى شرقى ، روح القدس ناشى از پدر است ، و به عقیده كاتولیك هاى غربى ناشى از پدر است .دول اروپایى شرقى كلیساهاى خود مختارى مانند ارتودوكسهاى یونانى ، رومى ، روسى ، رومانى و... را كه هر یك از این ها داراى رئیس و سلسله مراتب مخصوص بود، بوجود آوردند. ارتودكسها معتقد به باردارى مریم و خطاپذیرى مقامات كلیسا مى باشندمهمترین فرقه موجود مسیحى ، فرقه كاتولیك است . و بعد فرقه هاى ارتودوكس و پروتستان مى باشند. غیر از این سه مذهب بزرگ مذاهب دیگرى در دامان مسیحیت پدیدار شدند كه تعداد آنها به یكصد و پنجاه فرقه و مذهب مى رسد.امروزه مهمترین و بزرگترین مذهب مسیحى ، مذهب كاتولیك است كه پاپ پیشواى آن است.[1]مذهب كاتولیك((كاتولیك )) در لغت یونانى به معناى (عمومى ) است و كلیساى كاتولیك به این معنا شامل كلیه شعب دین مسیح مى باشد؛ در حالى كه تنها براى كلیساى روم كه تحت ریاست عالیه پاپ قرار دارد، بكار مى رود. واژه (كاتولیك ) نخستین بار در سال 160 میلادى به كار رفت تا كلیساى عمومى مسیحیان را از بعضى شعب آن كه تازه تاءسیس گردیده بود، تشخیص دهند.. پیروان مذهب كاتولیك در جهان در حدود 425 میلیون نفر مى باشند. و پاپ در واتیكان رهبر آنان مى باشد. پاپ در آن چهره دیوارى محصور براى خود بر عوام مسیحى سلطنت مى كند. دستگاه عوام پرورى پاپ در سراسر دنیا فعال است . كاتولیك ها خیال مى كنند كه پاپ ضامن تاءمین سعادت ابدى عیسویان است . متاءسفانه جامعه كاتولیك كه تحت استحمار این روحانى عظیم القدر است ، وى را معصوم و مصون از خطا مى داند و فرمان او را مطاع مى داند.مذهب ارتودوكسارتودوكس در لغت یعنى سنتى . در قرن 15 میلادى پس از تجزیه امپراطورى روم به روم شرقى و غربى و وجود دو پاى تخت رم و قسطنطنیه ، در تشكیلات كلیساى كاتولیك نیز تجزیه حاصل آمد. كلیساى شرق كه ارتودوكس نام گرفت ،از كلیساى كاتولیك روم جدا شد. در مباحث عقیدتى و مذهبى نیز اختلافاتى حاصل شد كه به شرح آن در صفحات گذشته اشاره گردید.پیروان كلیساى ارتودوكس عقاید: برزخ ، مفهوم بى آلایش ، برائت از گمراهى و عدم امكان اشتباه پاپ را قبول ندارند،[2] كشیشان این فرقه ازدواج مى كنند، مراسم عبادى را به زبان منطقه اى و كشورى كه در آن زندگى مى كنند، انجام مى دهند و تقدیس و وحدت مؤ منان با دو قطعه نان معمولى و شراب اجرا مى گرددگویا این نخستین تجزیه در دین عیسى بحساب مى آید. مبانى كلام مذهب ارتودوكس محصول ذوق كلامى یونان است ، چرا كه علما و متكلمان این مذهب ، یونانى بودند. كلیساى ارتودوكس در یونان گسترش زیادى پیدا كرد و بخشهائى از آسیاى صغیر و اروپا و... را در برگرفت . كلیساى مزبور در روسیه نیز پایگاه داشت و نفوذ آن تا انقلاب 1917 میلادى و غلبه كمونیزم ، ادامه داشت .پیروان این فرقه مى كوشند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان اولیه انجام دهند. آنان سنت گرا هستند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان اولیه انجام دهند. آنان سنت گرا هستند و مى كوشند تا عقاید سنتى و قدیمى خود را بدون هر گونه تغییر و اضافاتى ، حفظ نمایند. آنان پاپ را عارى از اشتباه نمى دانند.پیروان كلیساى یونانى ارتودوكس بالغ بر یك صد و بیست میلیون نفراند.رئیس روحانى این فرقه ((بطریق )) نامیده مى شود و مشاورین مذهب را ((سن سینور)) مى گویند. شكل كلیساى ارتودوكس چهار گوش است و در دو سطح قرار دارد: قسمت مرتفع محل اولیاى دین و به منزله آسمان است و قسمت پائین محل اجتماع پیروان استمذهب پروتستاننهضتى علیه ارتجاع كاتولیك . فشار بیش از اندازه كلیساى كاتولیك و وجود دستورات بسیار سخنگیرانه آن و گرفتن باجهاى كلان از عوام بیچاره ، مسیحى ،باعث گردید كه گروهى از روشنفكران از كلیساى روم فاصله بگیرند و راهى جداى از مذاهب كاتولیك و ارتودوكس بجویند.آنان نخستین جریان معترضى بودند كه تاریخ مسیحیت خود مى دید. لوتر رهبر این نهضت در سال 1488 م علیه دكان روحانیت كاتولیك مبنى بر خرید و فروش گناه و بهشت و عفو نامه هاى پدران روحانى آشكارا به اعتراض برخاست . و این مبناى نخستین مذهب پروتستان گردید.فلیسین شاله مى گوید: در قرون وسطى و پس از جنگهاى صلیبى ، در اثر پیدایش افكار نوین در اروپا، گروهى دریافتند كه كلیساى روم از كلیساى اولیه دین عیسى دور شده است . از طرفى بعضى از پادشاهان اروپا از ((استیلاء روحانى )) رم رنج مى بردند و در صدد بودند خود را از بند ((پاپ )) رها سازند. اخذ مالیاتهاى ارضى بوسیله كلیسا موجب وخامت اوضاع و تحریك مردم علیه دستگاه روحانى شد. این علل اخلاقى و سیاسى و اقتصادى در قرن شانزدهم میلادى اصلاحات جدیدى را در دین ایجاد كرد. ((لوتر)) از این فرصت مناسب استفاده كرد و به مخالفت علیه دستگاه كلیساى رم قیام كرد و ((سازمان كلیساهاى پروتستانى )) را بوجود آورد.كلیساهاى پروتستانى با وجود این كه در برخى از مسائل با یكدیگر اختلاف دارند، مع ذلك در امورى مشترك هستند: ((همگى با قدرت الهى پاپ مخالف اند))؛ بر خلاف كلیساى كاتولیك ((داراى تشكیلات دموكراسى هستند))؛ اشخاص غیر روحانى در انتخاب پاسوران سهیم اند؛ مؤ منان براى ارتباط با خدا احتیاج به روحانیون ندارند؛ مقام كشیشى همگانى است ؛ كشیشان ازدواج مى كنند؛ اعتراف به گناهان اجبارى نیست ؛ اساس ‍شریعت كتاب مقدس است ؛ مؤ من مى تواند به آزادى اصول عقاید خویش ‍را از كتاب مقدس بدست آورد و احتیاجى به روحانیان كلیسا ندارد؛ و به بكارت مریم و مقدسین و برزخ عقیده ندارند.[3][1] تاریخ ادیان و مذاهب ج2 وبه نقل از خلاصه الادیان ص 180 تالیف دکتر ترابی[2] بررسی مذاهب و ادیان ص77 تالیف نادرعلی حکیمی[3] تاریخ ادیان و مذاهب ج2بخش فرق مسیحیت.

منبع:پرسمان
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .