تبیان، دستیار زندگی

چرا نبوت از نسل حضرت یوسف قطع شد؟

چرا پس از حضرت یوسف پیامبری از فرزندانش برداشته شد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
یوسف پیامبر
پاسخ شبهه:
1- در این باره روایاتی نقل شده است

شیخ کلینی در کافی شریف روایت می کند که امام صادق فرمود:
انگاه که یعقوب بر یوسف وارد شد یوسف ملاحظه عزت پادشاهی را کرد وبرای یعقوب از مرکب خود پیاده نشد
جبرییل بر یوسف نازل شد وگفت ای یوسف دست خود را بگشا واز ان نوری ساطع را خارج کرد و ان نور به جو اسمان منتقل گردید

یوسف گفت این چه نوری بود که از دستم خارج شد

2- جبرییل پاسخ داد نور نبوت بود که از ذریه تو خارج شد بخاطر عقوبت عدم پیاده شدن برای پدرت لذا از فرزندان تو نبی وپیامبری نخواهد بود
الکافی ج3 ص760

3- مین مضمون را صدوق در علل الشرایع ج1 ص55 وعلامه مجلسی در بحار الانوار ج12 ص251 نقل می کند

4- اما باید توجه داشت که این جریان منافاتی با عصمت یوسف ندارد وتنها یک ترک اولی بود که ایشان مرتکب گردید

5- چنان که علامه مجلسی چنین می گوید:
نمی توان این جریان را بر #تکبر_یوسف یا تحقیر کردن او نسبت به یعقوب حمل کرد چرا که انبیا از این امور منزه هستند بلکه یوسف ملاحظه مصلحت کرد برای حفظ عزتش نزد مردم جهت تدبیر امور انان وترویج دین چرا که نزد مردم چنین بود که اگر فرمانروا برای غیر خودش از مرکب پیاده شود این را سبب خواری و کوچکی ان فرمانروا می دانستند

6- اما شایسته ان بود که یوسف رعایت ادب با پدر را می کرد واین کار اولی بود از رعایت این #مصلحت لذا یوسف مرتکب ترک اولی شد و مورد عتاب قرار گرفت ونور نبوت از او خارج شد چون انبیا بخاطر مقام والایی که دارا هستند بخاطر کوچکترین مساله مواخذه می شوند
مراه العقول ج10 ص215

7- البته برخی علما این جریان را قبول ندارند زیرا

اولا: با ایاتی که استقبال یوسف از یعقوب را گزارش میدهد تطبیق ندارد چرا که در ایات چنین امده است که او پدر ومادرش را به اغوش کشید وان ها را بر تخت سلطنت نشاند « یوسف 99،100.

ثانیا : با ایه." هیچ گناهکاری بار گناه دیگران را بدوش نمی کشد تنافی دارد"(فاطر 18)

8- چرا باید بخاطر #عمل_یوسف فرزندانش از نبوت محروم شوند انانکه تقصیری ندارند

مجمع البیان طبرسی ج5 ص456

منشور جاوید, علامه سبحانی ج11 ص472

9- طبق این نظریه باید گفت علت اینکه چرا نبوت در نسل یوسف ادامه نیافت برای ما روشن نیست وخداوند خود بهتر می داند که نبوت را در چه کسانی قرار دهد انعام 124"

منبع : قرارگاه پاسخ به شبهات و شایعات