تبیان، دستیار زندگی

آشنایی با انواع طلاق

سه طلاقه و نُه طلاقه!

طلاق در یک دسته بندی به بائن و رجعی تقسیم می شود و طلاق های خُلع و مُبارات خود از جمله طلاق های بائن هستند. نُه طلاقه نیز باعث حرمت ابدی است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : صفورا صیرفی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
طلاق
هیچ حلالی نزد خداوند منفورتر از طلاق نیست همچنین، در آموزه های اسلام توصیه شده تا در صورتیکه زوجین تصمیم به جدایی گرفتند، حقوق یکدیگر را پایمال نکنند. دین مبین اسلام به زیبایی در این زمینه صحبت کرده است که قانون مدنی نیز برگرفته از دستورات الهی به وضع قوانین در حیطه طلاق پرداخته است. در این مطلب قصد داریم شما را با طلاق، انواع و شرایط آن آشنا کنیم. طلاق دو نوع است: رجعی و بائن، ماده 1143 قانون مدنی

طلاق رجعی

در طلاق رجعی، زن عده نگه می دارد و شوهر در مدت عده حق رجوع دارد.  ماده 1148 قانون مدنی مقرر می دارد؛ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. رجوع یعنی حق پشیمانی از طلاق که مخصوص شوهر است و اراده  زن در آن نقشی ندارد. حق رجوع قابل اسقاط نیست هر چند از جانب شوهر باشد زیرا رجوع حکم است و هیچ قرار دادی نمی تواند آن را ساقط کند و اراده شوهر نیز در اسقاط آن بی تاثیر است. در صورت رجوع مرد در مدت عده آثار طلاق منتفی است و نکاح سابق کماکان برقرار است و نیاز به نکاح جدید نیست.

قوانین دوران عده

_ زن در مدت عده، مانند زن شوهردار است، نفقه اش بر شوهر واجب است و در صورت فوت هر یک از زوجین، از یکدیگر ارث می برند.
_ ماده 1054 قانون  مدنی: زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
_ ماده 11150 قانون مدنی: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
_ عده طلاق سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت عده او سه ماه است.( ماده1151  قانون مدنی)

طلاق بائن

طلاق بائن آن است که زن در آن عده نگه نمی دارد. مطابق ماده 1144 قانون مدنی طلاق در موارد زیر بائن است:

1_ طلاق قبل از نزدیکی
2_ طلاق یائسه
3_ طلاق خلع و مبارات ،مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4_ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه این وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

بیشتر بخوانید:
جهیزیه، وظیفه یا محبت؟
خسارت دوران نامزدی!

طلاق خُلع

ماده 1146 قانون مدنی می گوید: طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

زن می‌تواند بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل تمام شدن‌ آن به بذل (فدیه) رجوع کند که در این صورت، طلاق خُلع به رجعی تبدیل شده و مرد می‌تواند در زمان عده به زن رجوع کند. فدیه مالی است که زن بخاطر کراهتی که از شوهر دارد می پردازد تا بتواند طلاق بگیرد.

ماده 1058 قانون مدنی مقرر می دارد: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه باشد بر آن شخص حرام مؤبّد می شود.طلاق مُبارات

ماده 1147 قانون مدنی: طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. کراهت به معنی نفرت و بی میلی می باشد که شرایط ادامه زندگی برای زن و مرد امکان پذیر نباشد.

سه طلاقه

طبق ماده 1057 قانون مدنی، زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. در این حالت، طلاق اول و دوم رجعی و طلاق سوم بائن است و مرد حق رجوع  ندارد. سه طلاق باهم  واقع نمی شود و شوهر باید سه بار زن را طلاق دهد و در دو طلاق نخستین در زمان عده به او رجوع کند یا عقد نکاح جدیدی واقع شود.

مقصود از سه مرتبه متوالی این است که در فاصله دو زوجیت زن به دیگری شوهر نکرده باشد، نکاح منقطع با شوهر نیز در آن فاصله مانع ایجاد حرمت است.

نُه طلاقه

ماده 1058 قانون مدنی مقرر می دارد: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه باشد بر آن شخص حرام مؤبّد می شود. طلاق عدی عبارت است از طلاق رجعی که شوهر در زمان عده رجوع و با زن نزدیکی می کند.(1)

کلام آخر

طلاق از جمله ایقاعات است و تنها در ازدواج دائم مطرح می شود. طلاق خُلع و مُبارات، طلاقی است که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می دهد.

پی نوشت:

1.قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان53