• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:52
  • تاريخ :

ضبط صدا (٢)

سیگنال های آنالوگ بر رویCD ها به صورت شیار های دایروی ذخیره می شوند. این شیار ها شامل یك سری حفره و نواحی صاف (برآمده) می باشند. شدت سیگنال، هزاران بار در ثانیه اندازه گیری (نمونه برداری) می شود. اندازه گیری ها به اعداد مبنای دو (به صورت صفر و یك) تبدیل می شوند. متناظر این صفر ها و یك ها ، پرتوی لیزر فعال شده و حفره هایی بر روی لوح فشرده ایجاد می كند. این حفره ها متناظر صفر هستند و سطوح صاف متناظر یك می باشند. در یك شیار هر دو سیگنال صوتی چپ و راست (L یاR) ذخیره می شود.

 

ضبط صدا ٢

 

پخش لوح فشرده

دستگاه پخشCD یك لیزر (به نام لیزر آشكار ساز) و یك مبدل دیجیتال به آنالوگ دارد. پرتوی لیزر بر رویCD در حال چرخش تابانده می شود.

این پرتو توسط نواحی صاف بازتاب شده و توسط حفره ها جذب می گردد. پرتوی باز تاب شده باعث می شود آشكار ساز یك یا چند عدد ١ (در مبنای دو) تولید كند. پرتوی جذب شده، آشكار ساز را فعال نمی كند و در نتیجه یك یا چند عدد ٠ (در مبنای دو) تولید می كند. ١ها و ٠ها به صورت سیگنال الكتریكی روشن- خاموش هستند. این اعداد مبنای دو متناظر همان اندازه گیری های هنگام ضبط صدا می باشند. مبدل دیجیتال به آنالوگ، این سیگنال ها را به سیگنال آنالوگ تبدیل می كند.

ضبط صدا ٢

در این تصویر، فرآیند خواندن اطلاعات از رویCD به نمایش گذاشته شده است.

 

 

  • باز آفرینی صدا

هر دو دستگاه دیجیتال و آنالوگ، سیگنال آنالوگ خروجی تولید می كنند كه متناظر سیگنال اصلی (حاصل از میكروفون) می باشد. در هر حال، سیگنال های آنالوگ حاصل از این دستگاه ها ممكن است دچار اغتشاش شده باشد. این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد مثل خش افتادن روی صفحه گرامافون، از بین رفتن یا تغییر مغناطیس روی نوار...

در سیستم های دیجیتال اطلاعات به صورت ٠ و ١ ذخیره می شوند. اگر چه این اطلاعات می تواند دستخوش تغییرات گردند اما احتمال ایجاد اغتشاش بر روی آنها خیلی كمتر است. به همین علت صدای سیستم های دیجیتال خیلی صاف و شفاف می باشد. سیگنال خروجی دستگاه های دیجیتال و آنالوگ خیلی ضعیف است به همین علت قبل پخش باید تقویت شده و سپس به بلندگو فرستاده می شوند.

ضبط صدا ٢

آنالوگ و دیجیتال

 سیستم های دیجیتال و آنالوگ از سیگنال های متفاوتی استفاده می كنند. سیستم های آنالوگ از سیگنال های آنالوگ (كه شبیه امواج صدای اصلی هستند) استفاده می كنند. سیستم های دیجیتال صدا را به سیگنال های الكتریكی روشن - خاموش تبدیل می كنند. سیگنال دیجیتال حاوی اندازه گیری های امواج صوتی اصلی به صورت مبنای دو می باشند. این سیگنال روشن - خاموش توسط مبدل "دیجیتال به آنالوگ" به سیگنال الكتریكی آنالوگ تبدیل می شود.

 

بازگشت

UserName