• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:52
  • تاريخ :

ضبط صدا (1)

گوش دادن به برنامه های تلویزیون، رادیو و وسایل صوتی بخش زیادی از اوقات فراغت مردم را پر می كند. ضبط صوت های شخصی به ما این امكان را می دهد تا صداهای به ضبط شده گوش فرا دهیم. تمامی این صداها (مثل صدای فیلم سینما، ویدئو، موسیقی و صداهای رادیو و تلویزیون) ضبط شده اند. دو روش اصلی برای ضبط صدا وجود دارد: آنالوگ و دیجیتال.

 

ضبط صد١

ذخیره كردن صدا

ضبط صدا با میكروفون شروع می شود. میكروفون صدا را به سیگنال های الكتریكی (قابل ذخیره سازی توسط ضبط) تبدیل می كند. در ضبط استریو دو نوع سیگنال صوتی (چپL و راستR) تولید می شود. سیگنال های میكروفون آنالوگ هستند، به این معنی كه سیگنال ها پیوسته بوده و دائما مطابق بسامد و بلندی صدا تغییر می كنند. سیگنال ها یا بوسیله سیستم های آنالوگ ( مثل گرامافون یا نوار) ضبط می شوند یا بوسیله سیستم های دیجیتال (مثلCDها، دیسك های كوچك یا نوارها) ضبط می گردند.

ضبط صد١

ضبط گرامافون

در ضبط گرامافون، سیگنال های الكتریكی آنالوگ به شكل سیگنال های آنالوگ دیگری (به صورت شیار موج دار روی صفحه گرامافون) ذخیره می گردند.

ضبط صد١

 

یك وسیله برنده، سیگنال های حاصل از میكروفون را به صورت شیار هایی در صفحه گرامافون ضبط می كند. پستی و بلندی های شیار به طور پیوسته متناظر تغییرات شدت سیگنال صدا می باشد. گاهی دو سیگنال بر روی دو طرف صفحه گرامافون حك می شود.

ضبط صد١

پخش صدای گرامافون

برای پخش صدا، یك نوك سوزنی روی شیار (صدای ضبط شده) قرار داده می شود.

ضبط صد١

دیواره موجدار شیار باعث لرزش سوزن می شود. سوزن به یك آهن ربا (واقع در سیم پیچ) وصل است. وقتی سوزن به لرزش در می آید، آهن ربا در سیم پیچ حركت می كند و باعث می گردد سیم پیچ سیگنال الكتریكی تولید كند كه متناظر سیگنال ورودی اصلی است

 

ضبط صد١

 

سپس این سیگنال خروجی به تقویت شده فرستاده می شود.

در گرامافون های قدیمی سوزن پخش به لوله شیپوری شكلی وصل بود و لرزش سوزن باعث تولید صدا می شد. در مدل سازی زیر فرآیند ضبط و پخش صدا را مشاهده می كنید.

 

 

نوار مغناطیسی

 روی نوار، سیگنال های الكتریكی به شكل مغناطیسی ذخیره می شوند. در ضبط آنالوگ، هد ضبط دو میدان مغناطیسی ) بوجود می آورد كه با متناظر سیگنال صوتی تغییر می كند. میدان های مغناطیسی تغییرات شدت مغناطیسی را به روی نوار (و در دو شیار) منتقل می كنند. در ضبط دیجیتال، سیگنال های صوتی در هر ثانیه هزاران بار اندازه گیری می شوند. اندازه گیری ها به اعداد مبنای دو تبدیل شده و در نهایت بر روی چندین شیار (به صورت پالس مغناطیسی) ذخیره می گردند.

 

ضبط صد١

پخش نوار

دستگاه پخش نوار كاست، هد پخشی دارد كه از یك سیم پیچ ساخته شده است. وقتی نوار آنالوگ از زیر هد عبور می كند، سیم پیچ دو سیگنال الكتریكی تولید می كند كه متناظر تغییرات شدت مغناطیسی نوار، تغییر می كند. سپس این سیگنال تقویت می شود. وقتی نوار دیجیتال از زیر یكسری هد پخش عبور كرد، پالس های مغناطیسی روی نوار باعث ایجاد سیگنال های می شود كه به صورت صفر و یك (یا به عبارت دقیقتر اعداد مبنای دو) ظاهر می گردند. این سیگنال ها در نهایت به سیگنال آنالوگ تبدیل شده و به تقویت كننده فرستاده می شوند.

 

ضبط صد١

سیگنال های تقویت شده بلندگو را به كار می اندازند.

 

ضبط صد١

 

بازگشت

UserName