تبیان، دستیار زندگی

تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان
تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

🔸رویکرد اصلی و راهنمای ما در تمام اقدامات آموزش و پرورش و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
🔸مطابق این سند قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به وزارت تربیت رسمی و عمومی تغییر نام دهد و بر اساس این تغییر نام، نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه تغییر یابد.
 


منبع: اخبار به روز آموزش و پرورش