تبیان، دستیار زندگی
در اینجا می خواهیم موتور ساده ای را با هم بسازیم. در شكل زیر وسایل مورد نیاز در این پروژه را مشاهده می كنید. در اینجا سه آهن ربا وجود دارد، دو آهن ربای گرد و یك آهن ربای مكعبی (كه بر روی قطب شمال آن حرفN حك شده است). ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موتور ساده الكتریكی

در اینجا می خواهیم موتور ساده ای را با هم بسازیم.

در شكل زیر وسایل مورد نیاز در این پروژه را مشاهده می كنید. در اینجا سه آهن ربا وجود دارد، دو آهن ربای گرد و یك آهن ربای مكعبی (كه بر روی قطب شمال آن حرف"N" حك شده است). همچنین یك باتری بزرگ و یك سیم مسی لخت (كه به شكل خاصی خم شده) نیز در شكل دیده می شود.

موتور الکتریکی

دو آهن ربای كوچك گرد را روی قطب شمال آهن ربای مكعبی قرار دهید. سپس حلقه ی سیم مسی را در بالای دو آهن ربای گرد قرار دهید. این حلقه كمی بزرگ تر از دایره آهن ربای گرد می باشد. سپس با دقت قطب مثبت باتری را روی آهن ربای گرد قرار دهید، انتهای نوك دار حلقه سیم را در گودی ته باتری بیاندازید.

موتور الکتریکی

وقتی تعادل این مجموعه بر روی آهن ربای مكعبی برقرار گردید، سیم حلقه حول باتری به چرخش در می آید.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

این دستگاه چگونه كار می كند؟

آنچه كه در اینجا روی داده شبیه موتور الكتریكی فارادی است.

جریان باتری از هر دو وجه جانبی حلقه سیم عبور می كند و بدین ترتیب یك میدان مغناطیسی در اطراف سیم ایجاد می گردد. این میدان و میدان آهن ربای گرد و مكعبی بر یكدیگر اثر متقابلی می گذارند. آهن ربا نیرویی به حلقه سیم وارد می كند. این باعث می شود كه طرف راست حلقه سیم به سمت شما و طرف چپ آن از شما دور شود و در نتیجه حلقه سیم به چرخش در می آید. این چرخش آنقدر ادامه می یابد تا باتری تمام شود.

به نظر شما اگر حلقه سیم را نگه داریم و اجازه دهیم باتری آزاد باشد، چه اتفاقی روی می دهد؟

ما می توانیم این كار را به طور ساده انجام دهیم. برای این منظور باتری را از كنار بر روی میز قرار می دهیم.

موتور الکتریکی

با این كار مشاهده می كنید كه باتری حركت می كند.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

در اینجا حلقه سیم آنقدر حركت می كند تا به میز برسد. با این حال همچنان به سیم نیرو وارد می گردد. بنابراین به جای آنكه سیم حركت كند، باتری و آهن ربا به چرخش در می آید، و در نتیجه باتری همانند جاده صاف كن روی میز حركت می كند.

بازگشت