• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:49
  • تاريخ :

تزیینات

برای ایجاد جذّابیّت بیشتر، سعی كنید بعضی از تزیینات زیر را بسازید. آنها به رنگ و پایداری بادبادك می افزایند و آن را در آسمان تماشایی می كنند.

مارپیچ چرخان

هنگامی كه این دنباله بر اثر باد به چرخش در می آید بسیار جذاب به نظر می رسد.

به كمك یك بشقاب (به عنوان راهنما) دایره ای بزرگ از یك ورق براق یا صیقلی ببرید.

قیف باد

یك نقطه به فاصله ٣٠-٢٠ میلیمتری از كناره دایره را علامت بزنید. یك خط اریب ببرید تا بدین ترتیب دنباله ای حاصل شود.

قیف باد

برش دادن به شكل مارپیچ را ادامه دهید تا به مركز برسید. خطوط ٣٠ تا ٢٠ میلیمتر از هم فاصله داشته باشند.

قیف باد

مارپیچ را به كمك گیره چرخان، به ته بادبادك وصل كنید.

قیف باد

قیف باد

قیف باد

قیف باد را می تواند از نایلون، پلی اتیلن یا (همانند اینجا) از مواد پلاستیكی براق بسازید.

یك مستطیل به اندازه ٣٢٠ *٤٠٠ میلیمتر از مواد فوق ببرید. سپس لبه جلویی را طوری ببرید تا اندازه آن ٢٩٠ میلیمتر شود (همانند شكل).

قیف باد

ورق فوق را به شكل لوله روی هم بپیچید و از داخل چسب بزنید. چهار رشته نخ به طول ٣٨٠ میلیمتر و یك نوار چسب به طول ٣٣٠ میلیمتر ببرید.

قیف باد

انتهای نخ ها را (به فاصله های یكسان همانند شكل روبرو) به نوار چسب بچسبانید. به دقت نوار چسب را حول انتهای استوانه وصل كنید.

قیف باد

انتهای ریسمان ها را به هم گره بزنید و به بادبادك وصل نمایید. انتهای قیف باد را به شكل نوك تیز ببرید. اگر مایل باشید می توانید اشكالی نیز از كناره آن ببرید.

قیف باد

قیف باد

دنباله نخ تاب

دنباله نخ تاب در باد می چرخد و بدین ترتیب نوارهایش در هوا به پرواز در می آید.

دنباله نخ تاب

ساخت دنباله نخ تاب

هشت مثلث از پلی اتیلن یا نایلون ببرید. قاعده كوچك مثلث برابر ١٢٥ میلیمتر باشد. نوار نایلونی به طول ٩٠٠ میلیمتر ببرید. مثلث ها را حدود ١٠ میلیمتر بر روی هم قرار دهید و آنها را بدوزید.

دنباله نخ تاب

دو صفحه دایره ای از پلی اتیلن یا نایلون ببرید. به كمك پرگار قطر آنها را ٣٠ میلیمتر در نظر بگیرید. انتهای مثلث ها را چسب بزنید و به دایره وصل كنید سپس دایره دوم را چسب زده و به زیر آن بچسبانید.

دنباله نخ تاب

هشت نخ پرواز به طول ٢٦٠ میلیمتر ببرید. آنها را با چسب نواری به نوار پلاستیكی بچسبانید و طرف دیگر آنها را به قلاب گره بزنید.

 

دنباله نخ تاب

چهار نوار از پلی اتیلن رنگی ببرید و به نوار پلاستیكی بچسبانید. این نوارها در هوا می چرخند.

دنباله نخ تاب

گیره چرخان را به انتهای بادبادك وصل كنید، یا اگر ترجیح می دهید آن را به كمك نخ پرواز به بادبادك وصل نمایید.

دنباله نخ تاب

بالا رونده با نخ

وقتی بادبادك شما در حال پرواز در هوا است، چه كار دیگری می توانید انجام دهید؟ سعی كنید این چرخگردهای كوچك را از نخ بادبادك عبور دهید و اجازه دهید به همراه آن بالا رود.

دایره ای به قطر ١٠٠ میلیمتر از مقوای سفت ببرید. سوراخی (به قطر ٥-٤ میلیمتر) در مركز آن بوجود بیاورید.

بالا رونده با نخ

به كمك پرگار چهار دایره به قطر ٣٥ میلیمتر در آن رسم كنید. نیمی از هر دایره را ببرید و آن را همانند شكل خم نمایید.

بالا رونده با نخ

٦٠ میلیمتر از نی پلاستیكی را ببرید و شكافی در طول آن بوجود آورید. آن را به كمك چسب به طور عمود به مركز دایره بچسبانید. سعی كنید هر دو طرف در یك راستا باشند.

بالا رونده با نخ

بالا رونده با نخ

بازگشت

UserName